Gemeentelijke Herindelings­verkiezingen West Betuwe 21 november 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Zondagsopening winkels

Ondernemers moeten op zondag hun winkel kunnen openen.

Eens

"Wij willen graag een experiment introduceren voor max. 12 zondagen per jaar open op vrijwillige basis met na een jaar een evaluatie met alle ondernemers in West Betuwe. Op basis van onderzoek onder onze ondernemers geeft de meerderheid hier de voorkeur aan boven onbeperkt op zondag open."

"Naar mening van de VVD moet iedere ondernemer de keuze krijgen zijn winkel op zondag te openen. Belangrijk hierin is dat dit altijd de eigen vrije keuze van de ondernemer is."

"Ja, wij vinden wel dat de openstelling zo geregeld moet worden (van 12.30 tot 17.30) dat kerkgangers zich niet hoeven te storen aan winkelend publiek. "

"Volgens D66 zijn ondernemers bij uitstek zelf goed in staat te bepalen wanneer openstelling van hun onderneming hun klantenkring het beste dient. D66 vindt daarom dat de gemeente zich moet onthouden van onnodige regels over openstelling en ondernemers de vrijheid moet geven zelf hun openingstijden te bepalen, ook op de zondag."

"In overleg met winkeliers moet er een plan opgesteld worden voor nieuwe openingstijden."

"De ondernemer moet de vrijheid hebben om zelf te bepalen of zijn of haar zaak op zondag vanaf 12.00 uur open is."

"LLB vindt dat het wel of niet hebben van een koopzondag in eerste instantie geen politieke aangelegenheid is. Openstelling van winkels op zondagen is een zaak die door de ondernemers zelf onderzocht dient te worden. Indien uit zo’n onderzoek blijkt dat hier draagkracht voor is, zowel bij ondernemers als bij de inwoners, kan men dit op de politieke agenda zetten en kan er bijvoorbeeld een beeldvormende vergadering over gehouden worden. "

Geen van beide

Oneens

"De zondag is de rustdag. Volledige vrijheid voor iedereen lijkt mooi, maar winkels op zondag open past niet bij Geldermalsen. "

"In het kader van leefbaarheid, sluiten we bij bepaalde evenementen openstelling niet uit. "

"Een gezamenlijk (rust)moment in de week is zowel vanuit een economische, sociale of christelijke invalshoek een groot goed en te waardevol om zomaar uit handen te geven. Met het openstellen van de winkels op zondag wordt vooral het gemak voor groepen consumenten gediend. De ChristenUnie wil ook rekening houden met werkgevers en werknemers voor wie dit grote gevolgen zou hebben. Juist in een tijd van toenemende tijdsdruk is een vast moment van rust waardevol."

2. Windmolens

In West Betuwe mogen niet meer dan de veertien geplande windmolens komen.

Eens

"Geen extra windmolen meer in onze gemeente! Gekeken moet worden naar alternatieven om onze duurzaamheidsambitie te kunnen realiseren."

"Met de komst van de huidige windmolens is veel gevraagd van de inwoners. Wij trekken hier nu een grens. "

"Windmolens zijn een ernstige vervuiling van het geweldige landschap in onze gemeente. Bovendien veroorzaken ze aanzienlijke overlast voor omwonenden."

"Ja, wij achten het huidige aantal meer dan voldoende."

"We zijn voorstander van verduurzaming maar voordat we aan meer windmolens denken moeten we minder energie gaan verbruiken en bijvoorbeeld huizen beter isoleren."

"De geplande 14 windmolens zijn een goede stap. Belangrijke voorwaarden bij het plaatsen van windmolens zijn dat omwonenden nauw worden betrokken bij de plannen en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Voor meer windmolens lijkt op dit moment (nog) geen draagvlak onder de inwoners te zijn. De ChristenUnie wil daarom vooral naar de alternatieve mogelijkheden kijken om de energiedoelstellingen te behalen. "

"LLB is tegen windmolens, ze zijn op land niet rendabel en afhankelijk van tijdelijk subsidies. Er zijn genoeg alternatieven die duurzaamer zijn en beter passen binnen West Betuwe."

Geen van beide

Oneens

"D66 wil samen met bewoners en ondernemers van West Betuwe concreet werk maken van de gezamenlijke opdracht om over te schakelen op duurzame energie. Naast windenergie kan ook met zonnepanelen, restwarmtegebruik, aardwarmtegebruik en andere innovatieve technologieën energie opgewekt worden. "

"Om duurzaamheidsdoelstellingen te halen moeten verdere ontwikkelingen mogelijk blijven."

"Als we onze doelstelling van een energie neutrale gemeente in 2030 willen halen zullen we moeten investeren in alternatieve energievormen. We houden ons bij alle plannen en besluiten aan het Klimaatakkoord en de nieuwe Klimaatwet. In 2019 worden scenario’s uitgewerkt voor ruimtelijk (aanwijs)beleid betreffende energie uit zon, wind en eventueel biomassa en tevens wordt een kansenkaart ontwikkeld voor warmtenetten en geothermie."

3. Huisvesting seizoensarbeiders

Werkgevers in de land- en tuinbouw moeten zelf zorgen voor de huisvesting van seizoenarbeiders op hun eigen bedrijfsterrein.

Eens

"Dit heeft absoluut onze voorkeur en dus niet middenin of dichtbij een woonwijk."

"Seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw verblijven gemiddeld 3 maanden in ons land. Woonruimte in een woonwijk is niet realistisch en niet gewenst. Er zijn prima voorbeelden van nette huisvesting op de bedrijven. "

"Ja, buitenlandse seizoenarbeiders dienen gekoppeld te worden aan seizoensgebonden woonruimte. De gemeente geeft tijdelijke huisvestingsvergunningen en is ook belast met de controle. Aan de hand van het BSN kan vervolgens worden gecontroleerd of men zich na het seizoen laat uitschrijven bij Burgerzaken. De werkgever is verantwoordelijk voor een gedegen administratie; bij overtreding van de regels worden boetes opgelegd. "

"Flexibel, veilig ingepast in de omgeving."

"Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor huisvesting van seizoenarbeiders op hun eigen bedrijfsterrein. "

Geen van beide

Oneens

"De VVD wil dat iedereen de mogelijkheid heeft een bedrijf te starten en alle bedrijven in West Betuwe de kans geven om te groeien. De verplichting opleggen dat seizoensarbeiders op het eigen terrein moeten worden ondergebracht is hierin een belemmering. Daarom pleit de VVD voor bredere mogelijkheden in de huisvesting van seizoensarbeiders."

"Er moet betaalbare woonruimte komen voor iedereen die tijdelijk een woning zoekt: mensen die net gescheiden zijn, arbeidsmigranten of mensen tussen twee woningen in. Woonruimte op het eigen bedrijfsterrein kan daar volgens D66 voor een deel in voorzien. "

"Hier zijn we het mee oneens. Geen verdere toelichting nodig."

"Huisvesting van seizoenarbeiders op eigen bedrijfsterrein is door de wetgever vaak niet toegestaan. Daarom moeten ondernemers, overheid en andere gerelateerde partijen met elkaar zorgen voor menswaardige huisvesting binnen de wettelijke kaders. Bij het maken van beleidsregels moet rekening worden gehouden met omwonenden."

"Dit kan leiden tot barre omstandigheden en werknemers zijn niet beschermd. Werkgevers kunnen werknemers wel helpen fatsoenlijke huisvesting te vinden. GroenLinks West Betuwe waakt voor handhaving van gelijkwaardige arbeids- en leefomstandigheden voor alle werknemers die in onze regio werkzaam zijn."

4. Brug Linge

West Betuwe moet een tweede brug over de Linge betalen.

Eens

"We mogen Buurmalsen niet in de steek laten. Een tweede Lingebrug bij Geldermalsen is nog steeds noodzaak. "

"We zijn tegen sluipverkeer door Geldermalsen en zien grote kansen om de tweede Lingebrug te realiseren en daarbij de leefbaarheid te vergroten van de kleine kernen Buurmalen en Tricht. Binnen het plangebied zou je extra huizen kunnen bouwen, waardoor alles betaalbaar blijft. Ook scholen en sportverenigingen hebben daar voordeel van. Daarnaast kan de provincie ook een bijdrage leveren gelet op het karakter van de weg. "

Geen van beide

"Zodra nut & noodzaak duidelijk zijn dient overeenstemming met provincie Gelderland hierover te worden bereikt om realisatie mogelijk te maken."

"Eerst zal de noodzaak en haalbaarheid onderzocht dienen te worden."

Oneens

"Er is geen noodzaak tot een tweede brug over de Linge, ook in de toekomst niet."

"Goede bereikbaarheid van alle kernen is voor D66 heel belangrijk. Als blijkt dat een tweede brug over de Linge daarvoor noodzakelijk is, moet de gemeente met de provincie in gesprek over een bijdrage. "

"Cofinanciering regio en provincie."

"Het is wenselijk dat de randweg van Geldermalsen wordt aangepakt door knelpunten op te lossen, een tweede brug kunnen we zeker niet zelf betalen maar een bijdrage van de provincie is dan nodig."

"Een dermate grote investering kan nu niet door de gemeente alleen gedaan worden. Daar zullen meerdere partijen waaronder de provincie in mee moeten doen. "

"We moeten in de toekomst niet langer uitgaan van meer, maar van hoe het anders kan. Meer asfalt leidt tot meer verkeer. Er zijn alternatieven om het centrum van Geldermalsen te ontlasten."

5. Loket Burgerzaken

In enkele kernen van de gemeente West Betuwe moet een loket Burgerzaken komen.

Eens

"Het is wenselijk gezien de afstanden in de nieuwe gemeente om een dergelijke loketfunctie te hebben. Past prima bij de nieuwe vorm van dienstverlening 'dichtbij en op maat'."

"Het loket van burgerzaken moet voor iedereen goed te bereiken zijn. Dit kan met een loket dichtbij, of zelfs mobiel. "

"Het is belangrijk dat alle inwoners van de gemeente West Betuwe zo makkelijk mogelijk zaken bij de gemeente kunnen regelen, zoals bijvoorbeeld een paspoort aanvragen."

"Dit kunnen dorpshuizen zijn."

"Eens, loket hoeft geen vaste plek te zijn."

"De grote afstanden in de gemeente zijn reden om naast de locatie Geldermalsen minimaal één loket Burgerzaken te hebben in zowel de voormalige gemeente Lingewaal als Neerijnen. Dat kan ook met beperkte openingstijden. Het historische pand van gemeente Lingewaal moet hiervoor behouden blijven."

"Oude gemeentehuizen zouden hier bijvoorbeeld voor kunnen dienen. "

Geen van beide

Oneens

"Bij alles wat de gemeente doet, moet wat D66 betreft worden uitgegaan van het perspectief van inwoners. Een experiment met zittingsdagen van gemeenteambtenaren in elk van de 26 kernen, met behulp van geavanceerde IT-ondersteuning vanuit het gemeentehuis, kan een serieuze toegevoegde waarde betekenen voor de serviceverlening aan onze inwoners."

"Alle buurt- en dorpshuizen kunnen hiervoor benut worden. Indien nodig komt de ambtenaar thuis. "

"Het is gewenst in alle kernen. De gemeente moet flexibel zijn en naar de burger toekomen. Dus niet in enkele kernen maar in alle kernen. Denk aan de dorpshuizen, kulturhusen etc."

6. Banen beperkingen

De gemeente moet banen creëren voor mensen met een beperking.

Eens

"Voor ons telt iedereen in de gemeente mee en wij zijn daarom voorstander dat West Betuwe straks een zgn. 'Inclusieve gemeente' is en daar horen ook passende banen bij."

"In samenwerking met de partners."

"In samenspraak met bedrijfsleven en Werkzaak kunnen initiatieven worden ontplooid."

"Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving."

"Vanuit de gemeente gaan we actief aan de slag om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet naar vermogen in reguliere banen."

"Ieder mens is waardevol en telt mee. De ChristenUnie pleit voor participatie van minder valide inwoners van West Betuwe bij het lokale bedrijfsleven. De (lokale) overheid moet hier in het goede voorbeeld geven."

"Mensen met een beperking hebben ook recht om mee te doen aan de samenleving. We moeten er wel voor waken dat hierdoor geen betaalde banen gaan verdwijnen. "

"West Betuwe is er voor iedereen. Mensen met een beperking hebben ook recht op een baan. Hier moet zowel binnen de gemeente als het bedrijfsleven kansen voor worden gecreerd. "

Geen van beide

Oneens

"Er bestaan tal van subsidies om mensen met een beperking de kans te geven te gaan werken. Daarom is het wat de VVD betreft niet nodig dat de gemeente daarnaast zelf extra banen voor mensen met een beperking gaat creëren."

"D66 vindt dat elke inwoner mee moet kunnen doen aan het maatschappelijke en economische proces: ouderen, jongeren, mensen in armoede, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. De gemeente heeft een actieve rol in het gesprek met Werkzaak en ondernemers om een passende werkplek te vinden. "

7. Referendum

Bij omstreden onderwerpen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

Eens

"Wij staan voor voldoende ruimte voor inspraak. Om deze reden vinden wij o.a. dat inwoners veel vaker naar hun mening kan worden gevraagd wanneer de gemeente grote of kleine besluiten neemt. Dit kan bijv. door burgerpeiling of referendum."

"D66 is voorstander van directe invloed van inwoners en ondernemers op het gemeentelijk bestuur. Die directe invloed is ook een zichtbare ontwikkeling in onze gemeente, waar inwoners gezamenlijk initiatieven ontplooien en daarbij de gemeente als partner aanspreken. Een moderne, flexibele gemeente is op deze ontwikkeling voorbereid. "

"Wij willen inwoners op alle manieren betrekken bij besluitvorming. Anoniem geven inwoners makkelijker antwoord bij omstreden onderwerpen. Geen angst voor intimidatie. "

Geen van beide

Oneens

"U kiest als inwoner raadsleden die u vertegenwoordigen. Het is hun taak om beslissingen te nemen. Zij zijn altijd bereikbaar voor een gesprek. "

"De VVD is voorstander van de vertegenwoordigende democratie, de invloed van de bevolking komt tot uiting door middel van de volksvertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld de gemeenteraad."

"Nee, de burger kiest de raad voor een periode van 4 jaar (3,5jaar dit keer)."

"Hier zijn we het mee oneens. Geen verdere toelichting nodig."

"Een volksvertegenwoordiger is juist gekozen door de inwoners om voor en namens hen te kunnen stemmen in de gemeenteraad. Een raadgevend referendum belast een volksvertegenwoordiger met een moment-peiling onder het volk. Bovendien geeft een referendum vaak geen duidelijke uitslag en gaat slechts een beperkt deel van de inwoners stemmen bij een referendum. "

"Dit is niet nodig als burgerparticipatie vanaf het begin van het proces goed geregeld is."

"Dit dient niet via een referendum te gebeuren"

8. Vuurwerkvrije zones

Er moeten vuurwerkvrije zones bij zorginstellingen komen.

Eens

"Dit is reeds vastgelegd in de gemeentelijke verordening (wetgeving) ter bescherming van kwetsbare inwoners."

"Vuurwerk zorgt in veel gevallen voor overlast. Bijvoorbeeld voor (huis)dieren en ouderen. De SGP wil dat er in alle kernen vuurwerkvrije zones komen. De exacte plekken bepalen we in overleg met de inwoners. "

"Eens,omdat de zorginstellingen mensen herbergen die emotioneel snel geraakt kunnen zijn en daarbij in de stress kunnen raken."

"...en andere maatschappelijke instellingen die overlast kunnen ervaren."

"We willen goede afspraken over vuurwerk, we verbieden het niet maar willen goede afspraken per kern."

"Vuurwerk is door de jaren heen steeds zwaarder geworden. Het komt bij veel mensen, en zeker bij ouderen, als bedreigend over. "

"Vuurwerk is niet duurzaam en veroorzaakt overlast. Van G.L. mogen de vuurwerkvrije zones veel verder gaan dan alleen bij zorginstellingen. Daarnaast moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over knalvuurwerk en de handhaving daarvan. Wij pleiten voor vuurwerkvrije zones en vuurwerkshows i.p.v. particulier knalvuurwerk. "

Geen van beide

Oneens

"Als daarmee ernstige overlast kan worden voorkomen mag de gemeente vuurwerkvrije zones op specifieke locaties overwegen. De VVD ziet echter niet waarom dit zorginstellingen moeten zijn. Locaties als een dierenasiel hebben hierin meer prioriteit."

"Er zijn geen signalen dat dit een structureel probleem is. Indien er klachten over overlast zijn is handhaving de eerste stap. D66 vindt dat een vuurwerkverbod het laatste redmiddel is. "

"De regelgeving omtrent het vuurwerk gebruik dient in acht te worden genomen en er dient gehandhaaft te worden."

9. Zorgbudget

Als West Betuwe niet voldoende geld krijgt van het Rijk voor zorg en welzijn, moet de gemeente zelf bijbetalen.

Eens

"Minima en chronisch zieken kunnen altijd op onze rekenen!"

"De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatieve zorg. Als de gelden vanuit het Rijk hierin niet voldoende zijn, moet de gemeente zelf geld bijleggen omdat iedereen in West Betuwe recht heeft op goede zorg."

"Iedere inwoner heeft recht op goede ondersteuning. Door geld te oormerken wil D66 voorkomen dat geld bestemd voor zorg en welzijn in de algemene middelen verdwijnt."

"Ja, want de zorg moet voor iedereen in onze gemeente toegankelijk zijn."

"Hier zijn we het mee eens. Geen verdere toelichting nodig."

"De ChristenUnie hecht aan goede voorzieningen voor zorg en welzijn voor toch meest kwetsbare mensen uit onze samenleving. De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. Daar hangt soms een prijskaartje aan. Uiteraard moet de gemeente zorgvuldig met de beschikbare middelen omgaan."

"Bij goed gemeentelijk beleid moet dit niet nodig zijn en anders moet de gemeente op zoek naar extra potjes."

"Zorg en Welzijn moet niet op bezuinigd worden. Wel moet er goed gekeken worden aan welke posten de gelden besteedt worden."

Geen van beide

Oneens

"De huidige financiële vergoedingen van het Rijk zijn voldoende."

"De gemeente kan niet op de stoel gaan zitten van de rijksoverheid. De gemeente zal alles uit de kast moeten halen om de verschraling tegen te gaan."

10. Zonnepanelen

De gemeente moet velden met zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.

Eens

"Landbouwgrond is belangrijk voor de agrarische sector. Zonnepanelen kunnen prima op daken worden geplaatst."

"Om de agrarische productie op pijl te houden en om het prachtige landschap in West Betuwe te behouden is de VVD tegenstander van zonnepanelen op de landbouwgronden waarop we in deze gemeente zo trots zijn."

"Onze voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op stallen en daken."

"De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met een motie die de regering oproept een zonneladder op te stellen. Daar is de ChristenUnie erg blij mee want daarmee worden eerst lege daken en bedrijventerreinen gebruikt bij het inpassen van zonne-energie. Landbouwgrond en natuur worden zoveel mogelijk ontzien. Zo wil de ChristenUnie dat ook in onze gemeente."

"Dit is niet gewenst in onze landelijke groene gemeente."

Geen van beide

"Dat hangt van de locatie af en beschikbaar aantal vierkante meters en rendement en draagvlak."

"Als we onze doelstelling van een energieneutrale gemeente in 2030 willen halen zullen we moeten investeren in alternatieve energievormen. G.L. is voorstander van nieuwe modellen van productie en samenwerking in de agrarische sector, zoals energieleverende kassen. De gemeente kijkt samen met de boeren in de omgeving naar mogelijkheden om hun verdienmodel rond te krijgen, bijvoorbeeld door energie te produceren, gecombineerd met actieve vormen van natuurontwikkeling, recreatie en dienstverlening."

Oneens

"D66 wil samen met bewoners en ondernemers van West Betuwe concreet werk maken van de gezamenlijke opdracht om over te schakelen op duurzame energie. Naast tarwe en maïs moeten boeren gemakkelijker de zon kunnen oogsten op dergelijke velden met zonnepanelen. D66 stelt wel als voorwaarde dat de zonnepanelen goed ingepast zijn in het landschap."

"Er moet een zonnevisie komen om onbenutte daklocaties in beeld te krijgen. Het heeft onze voorkeur dat landbouwgrond benut blijft voor voedselproductie."

"Wij vinden wel dat we zuinig moeten zijn op ons landschap en landbouwgrond."

11. Toeristenbelasting

De toeristenbelasting moet blijven bestaan.

Eens

"Bezoekers aan onze gemeente zijn van harte welkom. We hebben immers een prachtig landschap en een groot aanbod in recreatie & toerisme zowel op land als water. Om dit te kunnen behouden en onderhouden vinden wij een acceptabele toeristenbelasting niet meer dan normaal. "

"De gemeente maakt kosten om toerisme te faciliteren. Hier mag een vergoeding voor worden gevraagd."

"Ja, met dien verstande dat de opbrengsten moeten worden gebruikt voor voorlichtingszuilen en VVV ondersteunende activiteiten."

"West Betuwe is meer dan een dagrecreatiegebied. Dat mogen we wat D66 betreft wel meer promoten. Het is niet gebleken dat de heffing van toeristenbelasting een negatief effect heeft op het aantal toeristen dat naar West Betuwe komt. Bovendien maken toeristen gebruik van voorzieningen waar inwoners van West Betuwe voor moeten betalen."

"Om te investeren in verdere toeristische ontwikkelingen."

"Hier zijn we het mee eens. Geen verdere toelichting nodig."

"De opbrengsten kunnen worden gebruikt om te investeren in duurzaamheid. "

Geen van beide

Oneens

"Om toerisme te bevorderen is het een belangrijke eerste stap de toeristenbelasting af te schaffen, zodat overnachten in onze gemeente goedkoper wordt."

"Bij onze kleinschalige recreatie past gastvrijheid. Daar past geen toeristenbelasting bij. De inkomsten ervan vallen bijna weg tegen de kosten die er voor gemaakt moeten worden."

"De toeristenbelasting kan volgens LLB worden afgeschaft om het zo voor de toeristen nog aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken om naar onze mooie gemeente West Betuwe te komen."

12. Integratie

De gemeente moet zich veel meer inspannen om nieuwkomers te helpen bij hun integratie in de maatschappij.

Eens

"Het is belangrijk dat nieuwkomers zich aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden. De gemeente is als laagdrempelige overheid geschikt nieuwkomers hiertoe te stimuleren en bij te ondersteunen."

"In alle kernen van West Betuwe kan er opvang zijn. Wij willen dat ieder dorp een inspanning voor de nieuwkomers oppakt. Hoeveelheid hangt af van de grootte van het dorp. De gemeente moet faciliteren en helpen. Grootschalige opvang in de vorm van een AZC zijn wij tegen."

"Voor een goede inburgering is laagdrempelige informatie en begeleiding nodig, waarbij taal en het vinden van passend werk voorop staat, zo nodig met behoud van uitkering. Zo kan er bijvoorbeeld voor lager opgeleide vluchtelingen gedacht worden aan stages en vrijwilligerswerk om praktijkervaring op te doen en bij hoger opgeleiden aan een snelle diplomawaardering en snelcursussen Nederlands. D66 pleit voor een integrale aanpak."

"Biedt de meeste kansen op onderlinge sociale contanten."

"De gemeente moet goed in de gaten houden dat de intergratie goed verloopt. Soms is coördinatie van en steun aan vrijwilligersorganisaties een beter alternatief."

"Het is voor iedereen van belang dat nieuwkomers volledig integreren in de maatschappij. Zij moeten daar volwaardig en in gelijkheid in mee kunnen doen, ook via betaald werk. De gemeente moet burgerinitiatieven die nieuwkomers actief ondersteunen bij hun (culturele) inburgering faciliteren."

"Integratie bevordert acceptatie. Het is voor alle partijen beter als nieuwkomers zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij."

Geen van beide

"De huidige hulp is ruim voldoende. "

Oneens

"Er bestaan al integratieplannen voor nieuwkomers. "

"Nieuwkomers zijn hier zelf verantwoordelijk voor door zich aan te sluiten bij verenigingen, etc. Wel moet de gemeente zorgen dat de huidige faciliteiten die er zijn in stand worden gehouden."

13. Bedrijventerreinen

Op de bedrijventerreinen in West Betuwe mogen zich alleen kleine en middelgrote bedrijven uit de regio vestigen.

Eens

"Om ruimte te behouden voor bedrijven uit de regio die zich door hun ontwikkeling moeten gaan verplaatsen naar bedrijventerreinen."

"Grote bedrijven passen niet bij de schaalgrootte van de bedrijventerreinen in West Betuwe. "

"Hiermee wordt de lokale economie gestimuleerd. Onze regio lijkt steeds aantrekkelijker te worden voor bedrijven. Dat is gunstig voor de werkgelegenheid, maar wij willen voorkomen dat het Rivierengebied industrialiseert ten koste van het agrarische landschap. MKB, starters en kleinschalige bedrijven heten wij van harte welkom, vooral als zij willen investeren in innovatieve duurzaamheid. Eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt is voor GroenLinks West Betuwe een belangrijk aandachtspunt."

Geen van beide

"De regionale bedrijven hebben de voorkeur. We mogen en moeten kleine en middelgrote bedrijven van buiten de regio echter niet uitsluiten. Zij kunnen een waardevolle versterking c.q. aanvulling zijn. De ChristenUnie is geen voorstander van de vestiging van "grote publiekstrekkers" met bijbehorende verkeersstromen op onze terreinen."

Oneens

"Het creëren van werkgelegenheid ten behoeve van onze eigen inwoners binnen de drie regionale speerpunten agribusiness, recreatie & toerisme en logistiek, heeft onze speciale aandacht. Ook zien wij graag bedrijven met 'maakindustrie' naar onze gemeente komen."

"De grootte is niet maatgevend. We hebben kennisintensieve ondernemingen nodig die arbeidsplaatsen bieden."

"De gemeente moet hierin geen beperkingen/verplichtingen opleggen. Wat de VVD betreft is dit een kwestie van de vrije markt."

"Wij vinden dat de economische bedrijvigheid niet alleen afhankelijk mag zijn of kleine en middelgrote bedrijven binnen de regio zich hier willen vestigen, wij vinden dat ook bedrijven van buiten de regio welkom zijn, echter geen vuile industrie."

"Ondernemers maken onze gemeente aantrekkelijk om te wonen en te werken. Een gunstig vestigingsklimaat met zo min mogelijk onnodige regels is daarom belangrijk voor de toekomt van onze gemeente."

"Ook grotere bedrijven zijn welkom in West Betuwe."

14. Tegenprestatie bijstand

De gemeente moet mensen in de bijstand verplichten om maatschappelijk zinvol werk te doen.

Eens

"Er zijn voldoende prima, niet concurrerende, arbeidsplaatsen beschikbaar die nuttig zijn voor de samenleving en een steun in de rug kunnen zijn om inwoners met een bijstandsuitkering actief te houden."

"De verplichting om ondanks de bijstand een steentje bij te dragen aan de maatschappij is een stimulans voor bijstandgerechtigden om zo spoedig mogelijk zelfstandig in inkomsten te voorzien."

"De gemeenschap mag best verlangen dat mensen in de bijstand meewerken aan een schone en gezonde gemeente West Betuwe."

"Biedt mogelijkheden om in sociale netwerken te kunnen functioneren."

"Passend bij de mogelijkheden die een mens heeft, is het goed om actief mee te doen in de maatschappij. Mensen moeten ook niet in een isolement geraken. De drempel naar betaald werk kan hierdoor mogelijk verkleind worden."

"De gemeente moet goede alternatieven aandragen m.b.t. maatschappelijke werkzaamheden voor mensen die in de bijstand zitten om zo weer sneller terug te kunnen reintergreren in de maatschappij."

Geen van beide

"Inwoners in de bijstand moeten door gemeente worden benaderd zich actief in te zetten. Verplichten werkt naar onze mening averechts."

Oneens

"D66 vindt dat elke inwoner mee moet kunnen doen aan het maatschappelijke en economische proces. De gemeente moet daarbij de vindingrijkheid en creativiteit van haar bewoners ondersteunen en hen de ruimte geven daar zelf invulling aan te geven."

"Wij zetten ons in om zoveel mogelijk mensen met een uitkering te begeleiden naar werk."

"Mensen zitten niet vrijwillig in de bijstand. Het is een groep die zorg nodig heeft. De gemeente moet wel actief mensen begeleiden en stimuleren werk te vinden. "

15. Horeca toerisme

Om het toerisme te bevorderen, moet het eenvoudiger worden om een horecabedrijf te openen.

Eens

"Wij zien dit niet alleen vanuit het oogpunt om toerisme te bevorderen maar juist ook voor onze eigen inwoners. Bovendien past dit binnen het regionaal speerpunt."

"Iedereen moet een bedrijf kunnen starten. Als enthousiaste mensen willen proberen meer toeristen naar West Betuwe te trekken door een horecabedrijf te openen, mag de gemeente dit nooit dwarsbomen."

"Ja, waarbij aangetekend dat de gestelde normen gehanteerd worden."

"Initiatieven van lokale ondernemers in recreatie en toerisme wil D66 zoveel mogelijk faciliteren. Het veranderde ondernemersklimaat vraagt om een overheid die ondernemersbelangen goed begrijpt en die naast de ondernemer staat als partner. Daar hoort bij dat de overheid niet onnodig regels stelt."

"Locatie gerelateerd, te denken valt aan theetuinen, proeverijen van streekproducten."

"Wij stimuleren lokale ondernemers bij kleinschalige toeristische ontwikkelingen die rekening houden met de groene en sociale afspraken die gelden voor ondernemen in West Betuwe."

"We moeten het toerisme in onze gemeente West Betuwe bevorderen en dus initiatieven die hier positief aan bijdragen ook een kans geven mits deze in het bestemmingplan passen."

Geen van beide

Oneens

"Het openen van een horecabedrijf moet niet eenvoudiger worden. De huidige kaders hiervoor voldoen. "

"Een horecabedrijf is een zware categorie, we vinden wel dat er een oplossing moet komen om kleinschalige initiatieven toe te laten."

"Het is goed en noodzakelijk dat er duidelijke wettelijke regels zijn voor vestiging en exploitatie, onder andere om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Onnodige regelgeving moet worden tegengaan. "

16. Veestallen

De gemeente moet de vestiging van grote veestallen toestaan.

Eens

"De feiten tonen aan dat de grootte van een stal vaak betekent dat de overlast beperkt wordt en het dierenwelzijn verbetert."

"Geen aparte wetgeving boven de landelijke wetgeving."

Geen van beide

"Vraag is wat onder groot wordt verstaan want een agrariër moet wel goed kunnen boeren. Per situatie zal dit moeten worden beoordeeld waarbij natuurlijk ook dierenwelzijn heel belangrijk is."

Oneens

"De VVD is trots op de veehouderij in West Betuwe. Grootschalige veestallen brengen echter serieuze gezondheidsrisico's met zich mee en veroorzaken daarnaast overlast voor omwonenden. Daarom is de VVD tegen veestallen, maar bovendien vóór alle kansen voor de fantastische veehouders in onze gemeente."

"Agrariërs leveren een belangrijke bijdrage aan het aanzien van ons mooie groene buitengebied. D66 streeft naar kringlooplandbouw: het sluiten van kringlopen op lokaal en regionaal niveau, waarbij de voedselproductie een bijdrage levert aan het herstel en behoud van de biodiversiteit in Nederland. Voedselproductie moet niet ‘sneller, groter en goedkoper’ als leidraad hebben, maar ‘slimmer en beter’."

"Bestaande moeten zich kunnen blijven ontwikkelen, zodat ze rendabel zijn."

"Wij willen geen nieuwe intensieve veehouderij ontwikkelen."

"De ChristenUnie is geen voorstander van megastallen in ons kwetsbare gebied. Intensivering van landbouw en veeteelt kan leiden tot milieuproblemen (mestoverschotten, waterverontreiniging door gewasbescherming, uitstoot van stikstof) en tot een groeiende kloof tussen boeren, burgers en natuurbeschermers. In plaats daarvan stimuleren wij de kringlooplandbouw die recht doet aan de natuur en ook een goede boterham kan opleveren."

"Megastallen zijn vervuilend en passen niet in ons rivierenlandschap. G.L. is van mening dat de gemeente geen medewerking moet verlenen aan de bouw van megastallen en de bestaande stallen moeten voldoen aan alle eisen op het gebied van veiligheid, dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid."

"LLB wilt geen mega meestallen zoals de Knorhof in Erichem (gem Buren)"

17. OZB

De gemeente moet de belasting op gebouwen (ozb) afschaffen voor verenigingen.

Eens

"Als dit wettelijk kan zijn wij zeker voorstander. Indien dit niet wettelijk mogelijk is dan zien wij graag een andere vorm van compensatie om verenigingen te kunnen helpen."

"Ter bevordering leefbaarheid."

"We moeten het verenigingsleven ondersteunen, dit kan door kwijtschelden ozb of subsidie geven."

"Verenigingen zijn een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van een kern. Goede voorzieningen zijn noodzakelijk. OZB-compensatie helpt de verenigingen enorm en kost de gemeente relatief weinig. Daarnaast is de ChristenUnie voorstander van het verstrekken van leningen tot 50.000 euro voor investeringen in voorzieningen van sportcomplexen."

"LLB draagt het verenigingleven een warm hart toe, regelgeving moet soepeler en ook OZB op gebouwen voor verenigingen dient afgeschaft te worden."

Geen van beide

"Op deze manier ontstaat er ongelijkheid tussen verenigingen die beschikken over eigen gebouwen en verenigingen die onderkomens moeten huren. Verenigingen en clubs binnen de dorpen hebben onze steun. Ze zijn niet alleen belangrijk voor sport of hobby: kinderen groeien er op en vrijwilligers worden er geboren."

Oneens

"Verenigingen worden in voldoende mate ondersteund."

"De VVD is tegen omdat een situatie waarin mensen om belastingtechnische redenen verenigingen oprichten zeer onwenselijk is."

"De ozb moet in juiste verhouding gezien worden met de activiteiten van de vereniging."

"We kunnen met recht trots zijn op West Betuwe waar veel inwoners actief zijn in het verenigingsleven. Een rijk verenigingsleven is meer dan alleen geld: het zijn de mensen waar het om gaat. Niet elke vereniging maakt gebruik van subsidies en voor D66 is samenwerking een belangrijke voorwaarde voor subsidiëring. Daarom is de afschaffing van ozb voor verenigingen geen geschikt middel."

18. Vervoer op maat

De gemeente moet vervoer op maat tussen de kernen (bijvoorbeeld een belbus) betalen.

Eens

"Een goede basismobiliteit blijft voor ons een belangrijk thema. Als de behoefte er onder de inwoners is dan dient de gemeente hier het voortouw in te nemen."

"Om de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden moeten we, samen met partners, investeren in bereikbaarheid."

"Openbaar vervoer is voor een duurzame bereikbaarheid van het grootste belang en moet daarom goed geregeld zijn. Betaalbaar lokaal openbaar vervoer, ook in de kleine kernen, is van groot belang. Voorzieningen mogen dan ten gevolge van krimp/ontgroening niet overal meer aanwezig zijn, ze moeten wel voor alle inwoners binnen redelijk korte tijd elders te bereiken/toegankelijk zijn."

"Alle 26 kernen moeten goed bereikbaar zijn, en voorzien zijn van een goede aansluting met de (regio)bus."

Geen van beide

"De gemeente stimuleert nieuwe ontwikkelingen op gebied van openbaar vervoer."

"De provincie is verantwoordelijk voor een goed en effectief O.V., de gemeente kan wel inspringen bij een systeem van elektrisch vervoer naar voorzieningen."

Oneens

"Het voorzien in vervoer op maat is geen taak van de overheid."

"Nee, de gebruiker betaalt voor zijn/haar vervoer, de gemeente dient voor goede infrastructuur te zorgen."

"We moeten regelen dat het er is. Dat kan ook door een goed netwerk van vrijwilligers zijn."

"Dit klinkt mooi, maar is niet realistisch. De gemeente moet vervoer wel faciliteren en kan in samenwerking met relevante partners wel een financiële tegemoetkoming doen."

19. Groenonderhoud

Zodra het contract met Avri over groenonderhoud is afgelopen, moet West Betuwe het werk opsplitsen en uitbesteden aan plaatselijke hoveniers.

Eens

"Lokaal aanbesteden heeft onze voorkeur. Wij zijn niet tevreden met de manier waarop de huidige samenwerking met Avri is vormgegeven."

"Ja, is een van onze speerpunten. Daarnaast zullen de hoveniers wijkgericht gaan werken en samenwerken met Werkzaak. De huidige begroting zal deels ten goede komen aan de hoveniers."

"Eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt is voor GroenLinks West Betuwe een belangrijk aandachtspunt. De sociale werkplaatsfunctie binnen het groenonderhoud moet echter gewaarborgd blijven."

"West Betuwe heeft genoeg kennis en vakmanschap in huis onder de lokale hoveniers. Zo creeer je ook een stuk eigenaarsschap van de lokale ondernemers en zal het werk zorgvuldiger en met passie worden uitgevoerd en onderhouden."

Geen van beide

"AVRI heeft ook medewerkers met een beperking in dienst die o.a. worden ingezet voor groenonderhoud en daar moet ook rekening mee worden gehouden. Daarnaast heeft de gemeente eigen buitendienst medewerkers en worden voor (grote) structurele klussen externe hoveniers ingezet. Onze voorkeur gaat dan wel uit naar lokale hoveniers."

Oneens

"Wat de VVD betreft streeft de gemeente naar een zo efficiënt en goedkoop mogelijk groenonderhoud. Of dit bij grote bedrijven of plaatselijke hoveniers is, maakt voor de VVD niet uit. Uw belastingcenten moeten zo effectief mogelijk worden besteed!"

"Kenmerkend voor onze gemeente zijn de groene kernen. Het openbaar groen maakt daar deel van uit. In de nieuwe gemeente moet bekeken worden wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het onderhoud van het groen en welk budget daarvoor beschikbaar is. Op basis van die uitgangspunten wordt gekozen wie het beste het onderhoud uit kan voeren."

"Wij willen deze taak zelf uitvoeren en mensen met afstand tot arbeidsmarkt inzetten."

"Het gaat om de verhouding kwaliteit/prijs, niet alleen om geld."

"Het uitbesteden van het groenonderhoud zou verstrekkende gevolgen hebben voor de medewerkers in de buitendienst, die nu in dienst zijn van de gemeente of bij Avri. Bovendien biedt het huidige groenonderhoud nu ook werkgelegenheid voor mensen via Avres en Werkzaak Rivierenland."

20. Belastingen minima

Ook inwoners met financiële problemen moeten de gemeentelijke belastingen betalen.

Eens

"Iedereen is in Nederland gelijkwaardig. Daarom wordt van iedereen verwacht zijn steentje bij te dragen aan bijvoorbeeld de groenvoorziening en de veiligheid (d.m.v. de gemeentelijke belastingen)."

"Er zijn genoeg vangnetconstructies om mensen met financiële problemen te helpen."

"Ingewikkelde regelingen van zowel de landelijke als de lokale overheid kunnen onbedoeld mensen in de financiële problemen brengen. D66 wil dat er een integrale aanpak komt op het gebied van armoede / schuldhulpverlening. Elke situatie is anders en maatwerk is daarom belangrijk."

"De gemeenteljke belastingplicht geldt voor iiedereen. Wel kan op individueel niveau bekeken worden of een regeling nodig is. Een betalingsregeling of gehele/gedeeltelijke kwijtschelding."

Geen van beide

"Voor inwoners die in financiële problemen zijn geraakt zijn er zowel bestaande regelingen als instanties waar men terecht kan. Ook kan men in aanmerking komen voor schuldhulpverlening."

"Deze doelgroep moet zeker geholpen worden. Dat kan niet altijd met volledige kwijtschelding van alle gemeentelijke belastingen. Vaak wel met een deel er van. Maatwerk is vereist. De ChristenUnie pleit voor een adequate schuldhulpverlening, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen en samenwerking met woningcorporaties bij huurachterstanden."

Oneens

"In schrijnende gevallen moet er vrijstelling mogelijk zijn."

"Kwijtschelding moet een onderdeel blijven van hulpverlening."

"De gemeente moet mensen met financiële problemen helpen om de financiële situatie weer op orde te brengen."

"Mensen met schulden moeten geholpen worden en dat doe je niet door nog meer schuld te creëren. De gemeente kan soms (een deel van) ontstane schulden overnemen, die later worden terugbetaald. G.L. ziet dit als zinnige investering om mensen weer perspectief te bieden. Er komt één aanspreekpunt voor inwoners met hoog opgelopen schulden met gericht advies en persoonlijke begeleiding en G.L. wil het gesprek aangaan met de grote schuldeisers (ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties)."

21. Fietspaden

Om de kernen beter bereikbaar te maken, moet de gemeente vooral investeren in vrij liggende fietspaden in plaats van wegen.

Eens

"Onze partij is voor veilige fietsroutes en kan daar in overleg met provincie nog een aantal slagen maken binnen onze gemeente."

"Het fietspad tussen Waardenburg en Meteren is een voorbeeld dat navolging moet krijgen in de gemeente West Betuwe."

"Wegen hebben ook extra aandacht nodig in met name het buitengebied van Neerijnen en Lingewaal. Wij willen eerst alles op een gelijk niveau brengen. Veiligheid op de weg en op fietspaden vinden wij erg belangrijk."

"D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen, in een schone, veilige en bereikbare gemeente. We stellen daarbij niet de auto voorop, maar de bereikbaarheid. Voor korte afstanden binnen de gemeente blijkt de fiets vaak het handigste vervoersmiddel. D66 wil dat fietsers en voetgangers waar mogelijk voorrang krijgen en dat fietsers zo weinig mogelijk om hoeven te rijden. Op drukke schoolroutes over provinciale wegen verdienen vrijliggende fietspaden de voorkeur."

"Wij zijn voorstander van een vrijliggende fietspadeninfrastructuur ter bevordering van het gebruik van de fiets en veiligheid voor deze fietser."

"We willen een betere scheiding tussen fiets- en vracht/landbouwverkeer. We willen veilige school- en recreatieve routes."

"Beter bereikbaar houdt in dit verband vooral veiliger bereikbaar in. Voor het langzame verkeer is het belangrijk dat er met name naast de provinciale wegen vrij liggende fietspaden zijn."

"Het fiets- en wandelpadennetwerk in de gemeente moet worden uitgebreid en moet veilig zijn, goed verlicht dus en waar mogelijk los van de rijbaan, of gebruik makend van twee kleuren asfalt en strepen."

"Het is belangrijk dat alle inwoners zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Ook de schoolgaande kinderen. Vrijliggende fietspaden zijn belangrijk maar ook een goed verlichtingsplan rondom de fietspaden en in het buitengebied."

Geen van beide

Oneens

"Het is belangrijk dat alle kernen in West Betuwe goed bereikbaar zijn, zowel per fiets als met de auto."

22. Bungalowpark

West Betuwe moet de bouw van een bungalowpark voor toeristen mogelijk maken.

Eens

"Er is nog steeds sprake van een zgn. 'beddentekort' voor toeristen en dus is dit voor ons bespreekbaar, afhankelijk van de locatie en mate van grootschaligheid."

"De gemeente mag nooit initiatieven van ondernemers in de weg staan. Al is het wel belangrijk dat een eventueel bungalowpark binnen het landschap past."

"Ja, faciliteren maar niet zelf investeren."

"Op daarvoor geschikte locaties."

"We heten toeristen die van kunst, cultuur, natuur en historie komen genieten in Rivierenland, van harte welkom. Wij stimuleren daarbij de kleinschalige toeristische ontwikkelingen die rekening houden met de groene en sociale afspraken die ook gelden voor ondernemen in West Betuwe."

"Een kleinschalig bungalowpark biedt kansen voor de groei van het toerisme in de West Betuwe "

Geen van beide

"West Betuwe is meer dan een dagrecreatiegebied en dat mag wat D66 betreft gestimuleerd worden. Initiatieven die het mogelijk maken langer in de omgeving te verblijven worden per geval beoordeeld."

Oneens

"Dit is geen taak voor de gemeente."

"We willen alleen kleinschalige ontwikkeling van toerisme."

"Onze regio kenmerkt zich door kleinschalige recreatie. Daarin zijn we sterk en onderscheidend. Bungalowparken zijn vaak grootschalig."

23. Energieneutraal

West Betuwe wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat te halen, moet de gemeente grote investeringen doen.

Eens

"LED verlichting openbare ruimte/wegen in heel West Betuwe heeft onze voorkeur. Verder scholen, dorpshuizen en verenigingsgebouwen gezamenlijk (versneld) verduurzamen."

"Ja, als nieuwe investeringen mogelijk zijn met als voorwaarde dat het energieverbruik betaalbaar blijft voor de burger. Onze voorkeur blijft om te participeren met grote windparken op zee."

"D66 wil samen met bewoners en ondernemers van West Betuwe concreet werk maken van de gezamenlijke opdracht om over te schakelen op duurzame energie. De gemeente kan het goede voorbeeld geven door zonnepanelen op het vastgoed van de gemeente te leggen. D66 wil verder alle schoolgebouwen versneld energieneutraal maken."

"De gemeente heeft hierbij voorbeeldfunctie."

"We zetten ons volledig in om energieneutraal te zijn in 2029."

"Wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Omgang met natuur en milieu speelt een rol op veel beleidsterreinen. De natuur is veelal kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn moeten en willen wij ons zelf opleggen. We moeten dit als samenleving met elkaar doen. De overheid heeft daarbij een belangrijke regierol. We hebben de plicht om een schone en veilige leefomgeving door te geven aan onze volgende generaties."

"Daar is ontegenzeggelijk een kostenplaatje aan verbonden. Alle energie die we gebruiken is groen geproduceerd. We houden ons bij alle plannen en besluiten aan het Klimaatakkoord en de nieuwe Klimaatwet. Dat laatste zal GroenLinks in de gemeenteraad goed bewaken en stimuleren. Nieuwbouw is energieneutraal en niet langer aangesloten op het aardgasnet. We helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning en hebben daarbij aandacht voor mensen met een smalle beurs."

Geen van beide

Oneens

"De huidige plannen moeten eerst maar eens vorm krijgen, voordat er nog meer geld wordt uitgegeven."

"De gemeente neemt de regie in de aanstaande energietransitie. De gemeente moet echter niet zelfstandig grote investeringen gaan doen. Hiertoe moet het bedrijfsleven worden gestimuleerd. "

"Niet alleen de gemeente maar ook de centrale overheid moet hierin een bijdrage leveren. En het moet niet ten koste van alles gaan. Er zijn mensen die niet zomaar 20.000,- kunnen neertellen om een huis energieneutraal te maken."

24. Maximumsnelheid

Op de dijken langs de rivieren moet een maximumsnelheid van 30 km per uur komen.

Eens

"Om overlast van motoren en autoverkeer te beperken voor inwoners en fietsers is dit een prima idee."

"D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen, in een schone, veilige en bereikbare gemeente. We stellen daarbij niet de auto voorop, maar de bereikbaarheid. Het verlagen van de maximumsnelheid op een aantal dijken is één van de mogelijkheden om verkeersveiligheid te verhogen."

"Goed idee, waardoor het accent meer op het recreatieve verkeer komt te liggen en minder op het doorgaande verkeer."

Geen van beide

"Is niet altijd haalbaar. Het ontmoedigen van hardrijders door creatieve ingrepen ter plaatse geven wij meer kans (met draagvlak uiteraard)."

Oneens

"Naar mening van de VVD is 30 km per uur een hinderlijk lage snelheid. Het aanpakken van hardrijders is een betere oplossing voor overlast, waarvan de inwoners niet de dupe worden."

"Huidig beleid is afdoende om doorstroming te bevorderen en de snelheid er in te houden."

"Dijken moeten moeten zodanig ingericht worden, dat de verschillende gebruikers op een veilige manier daar kunnen verkeren."

"Dit is maatwerk."

"Het invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/per uur is niet realistisch voor het hele dijktraject. Bovendien valt dat niet te handhaven. Het hele traject zou dan ingericht moeten worden als 30 km-zone. Voor bepaalde delen, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, zou het wel ingevoerd kunnen worden."

"30 km per uur is niet realistisch en haalbaar om dit door te trekken over alle dijken in West Betuwe. Wel moeten we met elkaar goed kijken hoe we het veiliger kunnen maken en de overlast van (motor)voertuigen op bepaalde stukken kunnen inperken. "

25. Keuze zorgverlener

Mensen die zorg nodig hebben moeten zelf kunnen bepalen van welke instelling ze die willen ontvangen, ook al kost dat de gemeente meer geld.

Eens

"Inwoners met een zorgvraag kunnen terecht bij het sociaal kernteam van de gemeente. Samen wordt vervolgens gekeken welke zorg het beste kan worden geboden, zelfs maatwerk."

"De kwaliteit van zorg wordt geregeld tussen de zorgverlener en de zorgvrager."

"Iedere inwoner heeft recht op goede ondersteuning. Door geld te oormerken wil D66 voorkomen dat geld bestemd voor zorg en welzijn in de algemene middelen verdwijnt."

"Met de zorgvraag kom je heel dicht bij de (kwetsbare) mens zelf. Daar moet de overheid zorgvuldig en respectvol mee om gaan. Zaken opleggen aan mensen helpt hen dan niet. Wel moet de gemeente toezicht houden op de kwaliteit van de zorgaanbieders waar zij een contract mee heeft afgesloten."

"Inwoners moeten zelf kunnen bepalen van welke instelling ze zorg wensen te ontvangen. Hier moet geen monopolie positie onder de huidige aanbieders onder onstaan."

Geen van beide

"De zorgontvanger heeft recht op eigen keuze maar zal het financieel nadeel zelf moeten betalen."

"Wij willen zorg op maat voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding van de te verlenen zorg, maar daar zijn wel financiële grenzen aan. De gemeente selecteert zorgaanbieders echter niet alleen op financiën, maar vooral op kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg. "

Oneens

"Om te waarborgen dat uw belastinggeld zo effectief mogelijk wordt besteed, is de VVD het oneens met deze stelling. De duurste instelling is niet per definitie de beste!"

"Zorgen voor vangnet, extra's voor eigen rekening."

"We vinden dat de mensen zelf mogen kiezen maar het mag voor de gemeente niet duurder zijn."

26. Parkeren Geldermalsen

Parkeren in de kern Geldermalsen moet gratis worden.

Eens

"Dit vinden wij al jaren, en dat blijven we vinden. "

"Gratis parkeren is een belangrijke stap om meer winkelend publiek naar Geldermalsen te trekken."

"Stimulering plaatselijke middenstand."

"De ChristenUnie wil geen betaald parkeren in onze gemeente. Bij drukke winkelgebieden is het te overwegen om een blauwe parkeerzone in te stellen waar men dan gebruik maakt van de parkeerschijf. Op die manier blijven parkeerplaatsen niet de hele dag bezet."

"LLB is tegen betaald parkeren in de gehele gemeente West Betuwe."

Geen van beide

Oneens

"Naar onze mening zijn er voldoende gratis parkeerplekken in de kern Geldermalsen. Bovendien kost overal gratis parkeren 275.000 euro per jaar en dat besteden wij liever aan andere zaken die ten goede komen van de leefbaarheid."

"Nee, maar de parkeeropbrengsten dienen gebruikt te worden voor het verbeteren van de verblijfsgebieden in de kernen."

"D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen, in een schone, veilige en bereikbare gemeente. We stellen daarbij niet de auto voorop, maar de bereikbaarheid. Voor korte afstanden binnen de gemeente blijkt de fiets vaak het handigste vervoersmiddel. Met gratis parkeren wordt gestimuleerd dat bezoekers de auto nemen. Uit onderzoek blijkt verder dat een gevarieerd winkelaanbod en een aantrekkelijk uitziend centrum belangrijker zijn voor het aantrekken van winkelend publiek dan gratis parkeren."

"Parkeergeld is geïntroduceerd om te voorkomen dat mensen de gehele dag op de parkeerplaats staan, bijvoorbeeld het personeel van de winkels zelf."

"Opbrengsten kunnen worden gebruikt voor investeringen in duurzaamheid."

27. Starterslening

Mensen die voor het eerst een huis willen kopen, moeten van de gemeente een starterslening kunnen krijgen.

Eens

"Bestaande regeling voor heel West Betuwe continueren."

"Voor veel starters kan dit het laatste duwtje in de rug zijn om een eigen huis te kopen."

"Een starterslening is een goede tijdelijke oplossing voor het tekort aan starterswoningen. Op langere termijn is het belangrijk dat er voldoende woningen voor starters beschikbaar komen, zodat de lening niet meer nodig is."

"Wij vinden dat jongeren de mogelijkheid moeten kunnen krijgen om een woning te kopen, indien er een kleine lening nodig is om dit te realiseren zal de gemeente hieraan mee moeten werken. "

"Voor jongeren moet wonen in West Betuwe betaalbaar zijn en blijven. Met behulp van een starterslening kunnen zij hier een koopwoning betalen en wordt voorkomen dat zij uit de gemeente wegtrekken."

"Om de jeugd in onze kernen te houden."

"Hier zijn we het mee eens. Geen verdere toelichting nodig."

"Ook in onze gemeente zijn veel koopwoningen onbereikbaar voor starters. De starterslening is een goed instrument om starters op weg te helpen. Zo kunnen zij dan toch in de eigen regio blijven wonen. Dit is een van de manieren om de vestiging van jonge gezinnen en (alleenstaande) jongeren in de kernen van onze gemeente aantrekkelijk te maken."

"Ook starters moeten de mogelijkheid krijgen om in hun eigen kern te kunnen blijven wonen. De gemeente moet hieraan bijdragen om deze starters ook deze kans te kunnen bieden middels een starterslening."

Geen van beide

Oneens

"Dit is geen taak voor de gemeente."

28. Bibliotheekvoorziening

In alle kernen van West Betuwe moet een bibliotheekvoorziening (bijvoorbeeld bibliotheekbus) komen.

Eens

"Een goed functionerend openbaar bibliotheeknetwerk behoort net als onderwijs tot de basisinfrastructuur van onze democratische samenleving. D66 wil uitleenpunten in zoveel mogelijk kernen en digi/taalprogramma’s bereikbaar maken voor alle inwoners die daar behoefte aan hebben. Daarnaast willen we de uitstekende voorziening van de bibliotheek op school behouden voor al het basisonderwijs in West Betuwe."

"Lezen is belangrijk voor iedereen."

"Bibliotheekvoorzieningen dichtbij vinden we belangrijk, dit hoeft geen gebouw of bus te zijn maar kan ook in samenwerking met school of dorpshuis of anders uitgewerkt worden."

"De ChristenUnie is voorstander van een vorm van bibliotheekvoorziening in alle kernen. Waar mogelijk kan dat gerealiseerd worden in dorpshuizen of scholen. In de kleinste kernen kan gedacht worden aan een zelfservicepunt in dorpshuis of supermarkt. Een bibliotheek draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie van een kern."

"Sommige kernen kunnen samenwerken of er kan een bibliobus in de kleine kernen rijden."

Geen van beide

"In onze gemeente zijn reeds diverse bibliotheekvoorzieningen aanwezig en ook wordt bijvoorbeeld dit op initiatief van inwoners binnen verschillende kernen georganiseerd zoals in dorpshuizen."

Oneens

"Dit is een mooi plan, echter helaas onbetaalbaar."

"De VVD is van mening dat het afhankelijk is van de behoefte in een bepaalde kern of er een bibliotheekvoorziening aanwezig moet zijn en zo ja van welk formaat. Maatwerk op de verschillende kernen is hierin belangrijk."

"Nee, want wij hebben op een aantal plaatsen een bibliotheek of een bibliotheekbus, daarnaast is de bibliotheek in de kern Geldermalsen regionaal goed ingericht."

"Het is financieel niet haalbaar om in elke kern een bibliotheekvoorziening te creeeren. Wel ondersteunen wij dergelijke initiatieven zoals een eventuele mobiele bus of een brievenbus a la Beesd."

29. Oplaadpalen

De gemeente moet geld steken in oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Eens

"Met een gemeente die aan de as A2/A15 ligt, is schone lucht belangrijk. D66 wil de infrastructuur voor elektrische auto’s verbeteren door meer laadpalen en snellaadstations in de gemeente te realiseren. Accu’s van elektrische voertuigen zijn bovendien te gebruiken voor energieopslag om huishoudens via slimme laadpalen van stroom te voorzien."

"Faciliteert oplaadplekken."

"Hier zijn we het mee eens. Geen verdere toelichting nodig."

"Om elektrisch rijden te stimuleren is het goed dat er voldoende openbare mogelijkheden zijn voor het opladen van elektrische auto's."

"We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s, zowel voor privégebruik (er moeten voldoende oplaadpunten zijn, duurzaamheidsleningen voor elektrische auto’s) als voor het openbaar vervoer. "

"Elektrisch rijden heeft de toekomst, voordeliger in onderhoud en energieverbruik, beter voor het milieu en vermindering van geluidshinder. De gemeente moet zorgen voor voldoende faciliteiten om deze autó's in wijken en rondom bedrijven te kunnen faciliteren. "

Geen van beide

"Faciliteren is prima maar blijft afhankelijk van het aantal elektrische auto's."

Oneens

"De gemeente West Betuwe is al aangesloten bij de provinciale aanbesteding en zal, zonder extra investering, de komende jaren worden voorzien van veel laadpalen. Hier is geen extra geld voor nodig."

"De tarieven van de oplaadpalen zijn tegenwoordig dusdanig hoog dat het voor bedrijven rendabel is te investeren in oplaadpalen. Wat de VVD betreft is hierin voor de gemeente dus geen rol meer weggelegd."

"Wij vinden dat energieleveranciers hier een taak hebben, en gemeente dient te faciliteren."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Zondagsopening winkels Extra belangrijk

Ondernemers moeten op zondag hun winkel kunnen openen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Wij willen graag een experiment introduceren voor max. 12 zondagen per jaar open op vrijwillige basis met na een jaar een evaluatie met alle ondernemers in West Betuwe. Op basis van onderzoek onder onze ondernemers geeft de meerderheid hier de voorkeur aan boven onbeperkt op zondag open."

 • SGP: Oneens

  "De zondag is de rustdag. Volledige vrijheid voor iedereen lijkt mooi, maar winkels op zondag open past niet bij Geldermalsen. "

 • VVD: Eens

  "Naar mening van de VVD moet iedere ondernemer de keuze krijgen zijn winkel op zondag te openen. Belangrijk hierin is dat dit altijd de eigen vrije keuze van de ondernemer is."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Ja, wij vinden wel dat de openstelling zo geregeld moet worden (van 12.30 tot 17.30) dat kerkgangers zich niet hoeven te storen aan winkelend publiek. "

 • D66: Eens

  "Volgens D66 zijn ondernemers bij uitstek zelf goed in staat te bepalen wanneer openstelling van hun onderneming hun klantenkring het beste dient. D66 vindt daarom dat de gemeente zich moet onthouden van onnodige regels over openstelling en ondernemers de vrijheid moet geven zelf hun openingstijden te bepalen, ook op de zondag."

 • CDA: Oneens

  "In het kader van leefbaarheid, sluiten we bij bepaalde evenementen openstelling niet uit. "

 • PvdA: Eens

  "In overleg met winkeliers moet er een plan opgesteld worden voor nieuwe openingstijden."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Een gezamenlijk (rust)moment in de week is zowel vanuit een economische, sociale of christelijke invalshoek een groot goed en te waardevol om zomaar uit handen te geven. Met het openstellen van de winkels op zondag wordt vooral het gemak voor groepen consumenten gediend. De ChristenUnie wil ook rekening houden met werkgevers en werknemers voor wie dit grote gevolgen zou hebben. Juist in een tijd van toenemende tijdsdruk is een vast moment van rust waardevol."

 • GroenLinks: Eens

  "De ondernemer moet de vrijheid hebben om zelf te bepalen of zijn of haar zaak op zondag vanaf 12.00 uur open is."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "LLB vindt dat het wel of niet hebben van een koopzondag in eerste instantie geen politieke aangelegenheid is. Openstelling van winkels op zondagen is een zaak die door de ondernemers zelf onderzocht dient te worden. Indien uit zo’n onderzoek blijkt dat hier draagkracht voor is, zowel bij ondernemers als bij de inwoners, kan men dit op de politieke agenda zetten en kan er bijvoorbeeld een beeldvormende vergadering over gehouden worden. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Windmolens Extra belangrijk

In West Betuwe mogen niet meer dan de veertien geplande windmolens komen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Geen extra windmolen meer in onze gemeente! Gekeken moet worden naar alternatieven om onze duurzaamheidsambitie te kunnen realiseren."

 • SGP: Eens

  "Met de komst van de huidige windmolens is veel gevraagd van de inwoners. Wij trekken hier nu een grens. "

 • VVD: Eens

  "Windmolens zijn een ernstige vervuiling van het geweldige landschap in onze gemeente. Bovendien veroorzaken ze aanzienlijke overlast voor omwonenden."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Ja, wij achten het huidige aantal meer dan voldoende."

 • D66: Oneens

  "D66 wil samen met bewoners en ondernemers van West Betuwe concreet werk maken van de gezamenlijke opdracht om over te schakelen op duurzame energie. Naast windenergie kan ook met zonnepanelen, restwarmtegebruik, aardwarmtegebruik en andere innovatieve technologieën energie opgewekt worden. "

 • CDA: Oneens

  "Om duurzaamheidsdoelstellingen te halen moeten verdere ontwikkelingen mogelijk blijven."

 • PvdA: Eens

  "We zijn voorstander van verduurzaming maar voordat we aan meer windmolens denken moeten we minder energie gaan verbruiken en bijvoorbeeld huizen beter isoleren."

 • ChristenUnie: Eens

  "De geplande 14 windmolens zijn een goede stap. Belangrijke voorwaarden bij het plaatsen van windmolens zijn dat omwonenden nauw worden betrokken bij de plannen en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Voor meer windmolens lijkt op dit moment (nog) geen draagvlak onder de inwoners te zijn. De ChristenUnie wil daarom vooral naar de alternatieve mogelijkheden kijken om de energiedoelstellingen te behalen. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Als we onze doelstelling van een energie neutrale gemeente in 2030 willen halen zullen we moeten investeren in alternatieve energievormen. We houden ons bij alle plannen en besluiten aan het Klimaatakkoord en de nieuwe Klimaatwet. In 2019 worden scenario’s uitgewerkt voor ruimtelijk (aanwijs)beleid betreffende energie uit zon, wind en eventueel biomassa en tevens wordt een kansenkaart ontwikkeld voor warmtenetten en geothermie."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "LLB is tegen windmolens, ze zijn op land niet rendabel en afhankelijk van tijdelijk subsidies. Er zijn genoeg alternatieven die duurzaamer zijn en beter passen binnen West Betuwe."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Huisvesting seizoensarbeiders Extra belangrijk

Werkgevers in de land- en tuinbouw moeten zelf zorgen voor de huisvesting van seizoenarbeiders op hun eigen bedrijfsterrein.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Dit heeft absoluut onze voorkeur en dus niet middenin of dichtbij een woonwijk."

 • SGP: Eens

  "Seizoensarbeiders in de land- en tuinbouw verblijven gemiddeld 3 maanden in ons land. Woonruimte in een woonwijk is niet realistisch en niet gewenst. Er zijn prima voorbeelden van nette huisvesting op de bedrijven. "

 • VVD: Oneens

  "De VVD wil dat iedereen de mogelijkheid heeft een bedrijf te starten en alle bedrijven in West Betuwe de kans geven om te groeien. De verplichting opleggen dat seizoensarbeiders op het eigen terrein moeten worden ondergebracht is hierin een belemmering. Daarom pleit de VVD voor bredere mogelijkheden in de huisvesting van seizoensarbeiders."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Ja, buitenlandse seizoenarbeiders dienen gekoppeld te worden aan seizoensgebonden woonruimte. De gemeente geeft tijdelijke huisvestingsvergunningen en is ook belast met de controle. Aan de hand van het BSN kan vervolgens worden gecontroleerd of men zich na het seizoen laat uitschrijven bij Burgerzaken. De werkgever is verantwoordelijk voor een gedegen administratie; bij overtreding van de regels worden boetes opgelegd. "

 • D66: Oneens

  "Er moet betaalbare woonruimte komen voor iedereen die tijdelijk een woning zoekt: mensen die net gescheiden zijn, arbeidsmigranten of mensen tussen twee woningen in. Woonruimte op het eigen bedrijfsterrein kan daar volgens D66 voor een deel in voorzien. "

 • CDA: Eens

  "Flexibel, veilig ingepast in de omgeving."

 • PvdA: Oneens

  "Hier zijn we het mee oneens. Geen verdere toelichting nodig."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Huisvesting van seizoenarbeiders op eigen bedrijfsterrein is door de wetgever vaak niet toegestaan. Daarom moeten ondernemers, overheid en andere gerelateerde partijen met elkaar zorgen voor menswaardige huisvesting binnen de wettelijke kaders. Bij het maken van beleidsregels moet rekening worden gehouden met omwonenden."

 • GroenLinks: Oneens

  "Dit kan leiden tot barre omstandigheden en werknemers zijn niet beschermd. Werkgevers kunnen werknemers wel helpen fatsoenlijke huisvesting te vinden. GroenLinks West Betuwe waakt voor handhaving van gelijkwaardige arbeids- en leefomstandigheden voor alle werknemers die in onze regio werkzaam zijn."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor huisvesting van seizoenarbeiders op hun eigen bedrijfsterrein. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Brug Linge Extra belangrijk

West Betuwe moet een tweede brug over de Linge betalen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "Zodra nut & noodzaak duidelijk zijn dient overeenstemming met provincie Gelderland hierover te worden bereikt om realisatie mogelijk te maken."

 • SGP: Eens

  "We mogen Buurmalsen niet in de steek laten. Een tweede Lingebrug bij Geldermalsen is nog steeds noodzaak. "

 • VVD: Oneens

  "Er is geen noodzaak tot een tweede brug over de Linge, ook in de toekomst niet."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "We zijn tegen sluipverkeer door Geldermalsen en zien grote kansen om de tweede Lingebrug te realiseren en daarbij de leefbaarheid te vergroten van de kleine kernen Buurmalen en Tricht. Binnen het plangebied zou je extra huizen kunnen bouwen, waardoor alles betaalbaar blijft. Ook scholen en sportverenigingen hebben daar voordeel van. Daarnaast kan de provincie ook een bijdrage leveren gelet op het karakter van de weg. "

 • D66: Oneens

  "Goede bereikbaarheid van alle kernen is voor D66 heel belangrijk. Als blijkt dat een tweede brug over de Linge daarvoor noodzakelijk is, moet de gemeente met de provincie in gesprek over een bijdrage. "

 • CDA: Oneens

  "Cofinanciering regio en provincie."

 • PvdA: Oneens

  "Het is wenselijk dat de randweg van Geldermalsen wordt aangepakt door knelpunten op te lossen, een tweede brug kunnen we zeker niet zelf betalen maar een bijdrage van de provincie is dan nodig."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Een dermate grote investering kan nu niet door de gemeente alleen gedaan worden. Daar zullen meerdere partijen waaronder de provincie in mee moeten doen. "

 • GroenLinks: Oneens

  "We moeten in de toekomst niet langer uitgaan van meer, maar van hoe het anders kan. Meer asfalt leidt tot meer verkeer. Er zijn alternatieven om het centrum van Geldermalsen te ontlasten."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Geen van beide

  "Eerst zal de noodzaak en haalbaarheid onderzocht dienen te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Loket Burgerzaken Extra belangrijk

In enkele kernen van de gemeente West Betuwe moet een loket Burgerzaken komen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Het is wenselijk gezien de afstanden in de nieuwe gemeente om een dergelijke loketfunctie te hebben. Past prima bij de nieuwe vorm van dienstverlening 'dichtbij en op maat'."

 • SGP: Eens

  "Het loket van burgerzaken moet voor iedereen goed te bereiken zijn. Dit kan met een loket dichtbij, of zelfs mobiel. "

 • VVD: Eens

  "Het is belangrijk dat alle inwoners van de gemeente West Betuwe zo makkelijk mogelijk zaken bij de gemeente kunnen regelen, zoals bijvoorbeeld een paspoort aanvragen."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Dit kunnen dorpshuizen zijn."

 • D66: Oneens

  "Bij alles wat de gemeente doet, moet wat D66 betreft worden uitgegaan van het perspectief van inwoners. Een experiment met zittingsdagen van gemeenteambtenaren in elk van de 26 kernen, met behulp van geavanceerde IT-ondersteuning vanuit het gemeentehuis, kan een serieuze toegevoegde waarde betekenen voor de serviceverlening aan onze inwoners."

 • CDA: Oneens

  "Alle buurt- en dorpshuizen kunnen hiervoor benut worden. Indien nodig komt de ambtenaar thuis. "

 • PvdA: Eens

  "Eens, loket hoeft geen vaste plek te zijn."

 • ChristenUnie: Eens

  "De grote afstanden in de gemeente zijn reden om naast de locatie Geldermalsen minimaal één loket Burgerzaken te hebben in zowel de voormalige gemeente Lingewaal als Neerijnen. Dat kan ook met beperkte openingstijden. Het historische pand van gemeente Lingewaal moet hiervoor behouden blijven."

 • GroenLinks: Eens

  "Oude gemeentehuizen zouden hier bijvoorbeeld voor kunnen dienen. "

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "Het is gewenst in alle kernen. De gemeente moet flexibel zijn en naar de burger toekomen. Dus niet in enkele kernen maar in alle kernen. Denk aan de dorpshuizen, kulturhusen etc."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Banen beperkingen Extra belangrijk

De gemeente moet banen creëren voor mensen met een beperking.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Voor ons telt iedereen in de gemeente mee en wij zijn daarom voorstander dat West Betuwe straks een zgn. 'Inclusieve gemeente' is en daar horen ook passende banen bij."

 • SGP: Eens

  "In samenwerking met de partners."

 • VVD: Oneens

  "Er bestaan tal van subsidies om mensen met een beperking de kans te geven te gaan werken. Daarom is het wat de VVD betreft niet nodig dat de gemeente daarnaast zelf extra banen voor mensen met een beperking gaat creëren."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "In samenspraak met bedrijfsleven en Werkzaak kunnen initiatieven worden ontplooid."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat elke inwoner mee moet kunnen doen aan het maatschappelijke en economische proces: ouderen, jongeren, mensen in armoede, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. De gemeente heeft een actieve rol in het gesprek met Werkzaak en ondernemers om een passende werkplek te vinden. "

 • CDA: Eens

  "Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving."

 • PvdA: Eens

  "Vanuit de gemeente gaan we actief aan de slag om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet naar vermogen in reguliere banen."

 • ChristenUnie: Eens

  "Ieder mens is waardevol en telt mee. De ChristenUnie pleit voor participatie van minder valide inwoners van West Betuwe bij het lokale bedrijfsleven. De (lokale) overheid moet hier in het goede voorbeeld geven."

 • GroenLinks: Eens

  "Mensen met een beperking hebben ook recht om mee te doen aan de samenleving. We moeten er wel voor waken dat hierdoor geen betaalde banen gaan verdwijnen. "

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "West Betuwe is er voor iedereen. Mensen met een beperking hebben ook recht op een baan. Hier moet zowel binnen de gemeente als het bedrijfsleven kansen voor worden gecreerd. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Referendum Extra belangrijk

Bij omstreden onderwerpen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Wij staan voor voldoende ruimte voor inspraak. Om deze reden vinden wij o.a. dat inwoners veel vaker naar hun mening kan worden gevraagd wanneer de gemeente grote of kleine besluiten neemt. Dit kan bijv. door burgerpeiling of referendum."

 • SGP: Oneens

  "U kiest als inwoner raadsleden die u vertegenwoordigen. Het is hun taak om beslissingen te nemen. Zij zijn altijd bereikbaar voor een gesprek. "

 • VVD: Oneens

  "De VVD is voorstander van de vertegenwoordigende democratie, de invloed van de bevolking komt tot uiting door middel van de volksvertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld de gemeenteraad."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "Nee, de burger kiest de raad voor een periode van 4 jaar (3,5jaar dit keer)."

 • D66: Eens

  "D66 is voorstander van directe invloed van inwoners en ondernemers op het gemeentelijk bestuur. Die directe invloed is ook een zichtbare ontwikkeling in onze gemeente, waar inwoners gezamenlijk initiatieven ontplooien en daarbij de gemeente als partner aanspreken. Een moderne, flexibele gemeente is op deze ontwikkeling voorbereid. "

 • CDA: Eens

  "Wij willen inwoners op alle manieren betrekken bij besluitvorming. Anoniem geven inwoners makkelijker antwoord bij omstreden onderwerpen. Geen angst voor intimidatie. "

 • PvdA: Oneens

  "Hier zijn we het mee oneens. Geen verdere toelichting nodig."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Een volksvertegenwoordiger is juist gekozen door de inwoners om voor en namens hen te kunnen stemmen in de gemeenteraad. Een raadgevend referendum belast een volksvertegenwoordiger met een moment-peiling onder het volk. Bovendien geeft een referendum vaak geen duidelijke uitslag en gaat slechts een beperkt deel van de inwoners stemmen bij een referendum. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Dit is niet nodig als burgerparticipatie vanaf het begin van het proces goed geregeld is."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "Dit dient niet via een referendum te gebeuren"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Vuurwerkvrije zones Extra belangrijk

Er moeten vuurwerkvrije zones bij zorginstellingen komen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Dit is reeds vastgelegd in de gemeentelijke verordening (wetgeving) ter bescherming van kwetsbare inwoners."

 • SGP: Eens

  "Vuurwerk zorgt in veel gevallen voor overlast. Bijvoorbeeld voor (huis)dieren en ouderen. De SGP wil dat er in alle kernen vuurwerkvrije zones komen. De exacte plekken bepalen we in overleg met de inwoners. "

 • VVD: Oneens

  "Als daarmee ernstige overlast kan worden voorkomen mag de gemeente vuurwerkvrije zones op specifieke locaties overwegen. De VVD ziet echter niet waarom dit zorginstellingen moeten zijn. Locaties als een dierenasiel hebben hierin meer prioriteit."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Eens,omdat de zorginstellingen mensen herbergen die emotioneel snel geraakt kunnen zijn en daarbij in de stress kunnen raken."

 • D66: Oneens

  "Er zijn geen signalen dat dit een structureel probleem is. Indien er klachten over overlast zijn is handhaving de eerste stap. D66 vindt dat een vuurwerkverbod het laatste redmiddel is. "

 • CDA: Eens

  "...en andere maatschappelijke instellingen die overlast kunnen ervaren."

 • PvdA: Eens

  "We willen goede afspraken over vuurwerk, we verbieden het niet maar willen goede afspraken per kern."

 • ChristenUnie: Eens

  "Vuurwerk is door de jaren heen steeds zwaarder geworden. Het komt bij veel mensen, en zeker bij ouderen, als bedreigend over. "

 • GroenLinks: Eens

  "Vuurwerk is niet duurzaam en veroorzaakt overlast. Van G.L. mogen de vuurwerkvrije zones veel verder gaan dan alleen bij zorginstellingen. Daarnaast moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over knalvuurwerk en de handhaving daarvan. Wij pleiten voor vuurwerkvrije zones en vuurwerkshows i.p.v. particulier knalvuurwerk. "

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "De regelgeving omtrent het vuurwerk gebruik dient in acht te worden genomen en er dient gehandhaaft te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Zorgbudget Extra belangrijk

Als West Betuwe niet voldoende geld krijgt van het Rijk voor zorg en welzijn, moet de gemeente zelf bijbetalen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Minima en chronisch zieken kunnen altijd op onze rekenen!"

 • SGP: Oneens

  "De huidige financiële vergoedingen van het Rijk zijn voldoende."

 • VVD: Eens

  "De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatieve zorg. Als de gelden vanuit het Rijk hierin niet voldoende zijn, moet de gemeente zelf geld bijleggen omdat iedereen in West Betuwe recht heeft op goede zorg."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "De gemeente kan niet op de stoel gaan zitten van de rijksoverheid. De gemeente zal alles uit de kast moeten halen om de verschraling tegen te gaan."

 • D66: Eens

  "Iedere inwoner heeft recht op goede ondersteuning. Door geld te oormerken wil D66 voorkomen dat geld bestemd voor zorg en welzijn in de algemene middelen verdwijnt."

 • CDA: Eens

  "Ja, want de zorg moet voor iedereen in onze gemeente toegankelijk zijn."

 • PvdA: Eens

  "Hier zijn we het mee eens. Geen verdere toelichting nodig."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie hecht aan goede voorzieningen voor zorg en welzijn voor toch meest kwetsbare mensen uit onze samenleving. De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. Daar hangt soms een prijskaartje aan. Uiteraard moet de gemeente zorgvuldig met de beschikbare middelen omgaan."

 • GroenLinks: Eens

  "Bij goed gemeentelijk beleid moet dit niet nodig zijn en anders moet de gemeente op zoek naar extra potjes."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Zorg en Welzijn moet niet op bezuinigd worden. Wel moet er goed gekeken worden aan welke posten de gelden besteedt worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Zonnepanelen Extra belangrijk

De gemeente moet velden met zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "Dat hangt van de locatie af en beschikbaar aantal vierkante meters en rendement en draagvlak."

 • SGP: Eens

  "Landbouwgrond is belangrijk voor de agrarische sector. Zonnepanelen kunnen prima op daken worden geplaatst."

 • VVD: Eens

  "Om de agrarische productie op pijl te houden en om het prachtige landschap in West Betuwe te behouden is de VVD tegenstander van zonnepanelen op de landbouwgronden waarop we in deze gemeente zo trots zijn."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Onze voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op stallen en daken."

 • D66: Oneens

  "D66 wil samen met bewoners en ondernemers van West Betuwe concreet werk maken van de gezamenlijke opdracht om over te schakelen op duurzame energie. Naast tarwe en maïs moeten boeren gemakkelijker de zon kunnen oogsten op dergelijke velden met zonnepanelen. D66 stelt wel als voorwaarde dat de zonnepanelen goed ingepast zijn in het landschap."

 • CDA: Oneens

  "Er moet een zonnevisie komen om onbenutte daklocaties in beeld te krijgen. Het heeft onze voorkeur dat landbouwgrond benut blijft voor voedselproductie."

 • PvdA: Oneens

  "Wij vinden wel dat we zuinig moeten zijn op ons landschap en landbouwgrond."

 • ChristenUnie: Eens

  "De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met een motie die de regering oproept een zonneladder op te stellen. Daar is de ChristenUnie erg blij mee want daarmee worden eerst lege daken en bedrijventerreinen gebruikt bij het inpassen van zonne-energie. Landbouwgrond en natuur worden zoveel mogelijk ontzien. Zo wil de ChristenUnie dat ook in onze gemeente."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "Als we onze doelstelling van een energieneutrale gemeente in 2030 willen halen zullen we moeten investeren in alternatieve energievormen. G.L. is voorstander van nieuwe modellen van productie en samenwerking in de agrarische sector, zoals energieleverende kassen. De gemeente kijkt samen met de boeren in de omgeving naar mogelijkheden om hun verdienmodel rond te krijgen, bijvoorbeeld door energie te produceren, gecombineerd met actieve vormen van natuurontwikkeling, recreatie en dienstverlening."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Dit is niet gewenst in onze landelijke groene gemeente."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Toeristenbelasting Extra belangrijk

De toeristenbelasting moet blijven bestaan.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Bezoekers aan onze gemeente zijn van harte welkom. We hebben immers een prachtig landschap en een groot aanbod in recreatie & toerisme zowel op land als water. Om dit te kunnen behouden en onderhouden vinden wij een acceptabele toeristenbelasting niet meer dan normaal. "

 • SGP: Eens

  "De gemeente maakt kosten om toerisme te faciliteren. Hier mag een vergoeding voor worden gevraagd."

 • VVD: Oneens

  "Om toerisme te bevorderen is het een belangrijke eerste stap de toeristenbelasting af te schaffen, zodat overnachten in onze gemeente goedkoper wordt."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Ja, met dien verstande dat de opbrengsten moeten worden gebruikt voor voorlichtingszuilen en VVV ondersteunende activiteiten."

 • D66: Eens

  "West Betuwe is meer dan een dagrecreatiegebied. Dat mogen we wat D66 betreft wel meer promoten. Het is niet gebleken dat de heffing van toeristenbelasting een negatief effect heeft op het aantal toeristen dat naar West Betuwe komt. Bovendien maken toeristen gebruik van voorzieningen waar inwoners van West Betuwe voor moeten betalen."

 • CDA: Eens

  "Om te investeren in verdere toeristische ontwikkelingen."

 • PvdA: Eens

  "Hier zijn we het mee eens. Geen verdere toelichting nodig."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Bij onze kleinschalige recreatie past gastvrijheid. Daar past geen toeristenbelasting bij. De inkomsten ervan vallen bijna weg tegen de kosten die er voor gemaakt moeten worden."

 • GroenLinks: Eens

  "De opbrengsten kunnen worden gebruikt om te investeren in duurzaamheid. "

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "De toeristenbelasting kan volgens LLB worden afgeschaft om het zo voor de toeristen nog aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken om naar onze mooie gemeente West Betuwe te komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Integratie Extra belangrijk

De gemeente moet zich veel meer inspannen om nieuwkomers te helpen bij hun integratie in de maatschappij.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Oneens

  "Er bestaan al integratieplannen voor nieuwkomers. "

 • SGP: Geen van beide

  "De huidige hulp is ruim voldoende. "

 • VVD: Eens

  "Het is belangrijk dat nieuwkomers zich aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden. De gemeente is als laagdrempelige overheid geschikt nieuwkomers hiertoe te stimuleren en bij te ondersteunen."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "In alle kernen van West Betuwe kan er opvang zijn. Wij willen dat ieder dorp een inspanning voor de nieuwkomers oppakt. Hoeveelheid hangt af van de grootte van het dorp. De gemeente moet faciliteren en helpen. Grootschalige opvang in de vorm van een AZC zijn wij tegen."

 • D66: Eens

  "Voor een goede inburgering is laagdrempelige informatie en begeleiding nodig, waarbij taal en het vinden van passend werk voorop staat, zo nodig met behoud van uitkering. Zo kan er bijvoorbeeld voor lager opgeleide vluchtelingen gedacht worden aan stages en vrijwilligerswerk om praktijkervaring op te doen en bij hoger opgeleiden aan een snelle diplomawaardering en snelcursussen Nederlands. D66 pleit voor een integrale aanpak."

 • CDA: Eens

  "Biedt de meeste kansen op onderlinge sociale contanten."

 • PvdA: Eens

  "De gemeente moet goed in de gaten houden dat de intergratie goed verloopt. Soms is coördinatie van en steun aan vrijwilligersorganisaties een beter alternatief."

 • ChristenUnie: Eens

  "Het is voor iedereen van belang dat nieuwkomers volledig integreren in de maatschappij. Zij moeten daar volwaardig en in gelijkheid in mee kunnen doen, ook via betaald werk. De gemeente moet burgerinitiatieven die nieuwkomers actief ondersteunen bij hun (culturele) inburgering faciliteren."

 • GroenLinks: Eens

  "Integratie bevordert acceptatie. Het is voor alle partijen beter als nieuwkomers zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "Nieuwkomers zijn hier zelf verantwoordelijk voor door zich aan te sluiten bij verenigingen, etc. Wel moet de gemeente zorgen dat de huidige faciliteiten die er zijn in stand worden gehouden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Bedrijventerreinen Extra belangrijk

Op de bedrijventerreinen in West Betuwe mogen zich alleen kleine en middelgrote bedrijven uit de regio vestigen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Oneens

  "Het creëren van werkgelegenheid ten behoeve van onze eigen inwoners binnen de drie regionale speerpunten agribusiness, recreatie & toerisme en logistiek, heeft onze speciale aandacht. Ook zien wij graag bedrijven met 'maakindustrie' naar onze gemeente komen."

 • SGP: Oneens

  "De grootte is niet maatgevend. We hebben kennisintensieve ondernemingen nodig die arbeidsplaatsen bieden."

 • VVD: Oneens

  "De gemeente moet hierin geen beperkingen/verplichtingen opleggen. Wat de VVD betreft is dit een kwestie van de vrije markt."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "Wij vinden dat de economische bedrijvigheid niet alleen afhankelijk mag zijn of kleine en middelgrote bedrijven binnen de regio zich hier willen vestigen, wij vinden dat ook bedrijven van buiten de regio welkom zijn, echter geen vuile industrie."

 • D66: Oneens

  "Ondernemers maken onze gemeente aantrekkelijk om te wonen en te werken. Een gunstig vestigingsklimaat met zo min mogelijk onnodige regels is daarom belangrijk voor de toekomt van onze gemeente."

 • CDA: Eens

  "Om ruimte te behouden voor bedrijven uit de regio die zich door hun ontwikkeling moeten gaan verplaatsen naar bedrijventerreinen."

 • PvdA: Eens

  "Grote bedrijven passen niet bij de schaalgrootte van de bedrijventerreinen in West Betuwe. "

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "De regionale bedrijven hebben de voorkeur. We mogen en moeten kleine en middelgrote bedrijven van buiten de regio echter niet uitsluiten. Zij kunnen een waardevolle versterking c.q. aanvulling zijn. De ChristenUnie is geen voorstander van de vestiging van "grote publiekstrekkers" met bijbehorende verkeersstromen op onze terreinen."

 • GroenLinks: Eens

  "Hiermee wordt de lokale economie gestimuleerd. Onze regio lijkt steeds aantrekkelijker te worden voor bedrijven. Dat is gunstig voor de werkgelegenheid, maar wij willen voorkomen dat het Rivierengebied industrialiseert ten koste van het agrarische landschap. MKB, starters en kleinschalige bedrijven heten wij van harte welkom, vooral als zij willen investeren in innovatieve duurzaamheid. Eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt is voor GroenLinks West Betuwe een belangrijk aandachtspunt."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "Ook grotere bedrijven zijn welkom in West Betuwe."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Tegenprestatie bijstand Extra belangrijk

De gemeente moet mensen in de bijstand verplichten om maatschappelijk zinvol werk te doen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "Inwoners in de bijstand moeten door gemeente worden benaderd zich actief in te zetten. Verplichten werkt naar onze mening averechts."

 • SGP: Eens

  "Er zijn voldoende prima, niet concurrerende, arbeidsplaatsen beschikbaar die nuttig zijn voor de samenleving en een steun in de rug kunnen zijn om inwoners met een bijstandsuitkering actief te houden."

 • VVD: Eens

  "De verplichting om ondanks de bijstand een steentje bij te dragen aan de maatschappij is een stimulans voor bijstandgerechtigden om zo spoedig mogelijk zelfstandig in inkomsten te voorzien."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "De gemeenschap mag best verlangen dat mensen in de bijstand meewerken aan een schone en gezonde gemeente West Betuwe."

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat elke inwoner mee moet kunnen doen aan het maatschappelijke en economische proces. De gemeente moet daarbij de vindingrijkheid en creativiteit van haar bewoners ondersteunen en hen de ruimte geven daar zelf invulling aan te geven."

 • CDA: Eens

  "Biedt mogelijkheden om in sociale netwerken te kunnen functioneren."

 • PvdA: Oneens

  "Wij zetten ons in om zoveel mogelijk mensen met een uitkering te begeleiden naar werk."

 • ChristenUnie: Eens

  "Passend bij de mogelijkheden die een mens heeft, is het goed om actief mee te doen in de maatschappij. Mensen moeten ook niet in een isolement geraken. De drempel naar betaald werk kan hierdoor mogelijk verkleind worden."

 • GroenLinks: Oneens

  "Mensen zitten niet vrijwillig in de bijstand. Het is een groep die zorg nodig heeft. De gemeente moet wel actief mensen begeleiden en stimuleren werk te vinden. "

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "De gemeente moet goede alternatieven aandragen m.b.t. maatschappelijke werkzaamheden voor mensen die in de bijstand zitten om zo weer sneller terug te kunnen reintergreren in de maatschappij."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Horeca toerisme Extra belangrijk

Om het toerisme te bevorderen, moet het eenvoudiger worden om een horecabedrijf te openen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Wij zien dit niet alleen vanuit het oogpunt om toerisme te bevorderen maar juist ook voor onze eigen inwoners. Bovendien past dit binnen het regionaal speerpunt."

 • SGP: Oneens

  "Het openen van een horecabedrijf moet niet eenvoudiger worden. De huidige kaders hiervoor voldoen. "

 • VVD: Eens

  "Iedereen moet een bedrijf kunnen starten. Als enthousiaste mensen willen proberen meer toeristen naar West Betuwe te trekken door een horecabedrijf te openen, mag de gemeente dit nooit dwarsbomen."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Ja, waarbij aangetekend dat de gestelde normen gehanteerd worden."

 • D66: Eens

  "Initiatieven van lokale ondernemers in recreatie en toerisme wil D66 zoveel mogelijk faciliteren. Het veranderde ondernemersklimaat vraagt om een overheid die ondernemersbelangen goed begrijpt en die naast de ondernemer staat als partner. Daar hoort bij dat de overheid niet onnodig regels stelt."

 • CDA: Eens

  "Locatie gerelateerd, te denken valt aan theetuinen, proeverijen van streekproducten."

 • PvdA: Oneens

  "Een horecabedrijf is een zware categorie, we vinden wel dat er een oplossing moet komen om kleinschalige initiatieven toe te laten."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het is goed en noodzakelijk dat er duidelijke wettelijke regels zijn voor vestiging en exploitatie, onder andere om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Onnodige regelgeving moet worden tegengaan. "

 • GroenLinks: Eens

  "Wij stimuleren lokale ondernemers bij kleinschalige toeristische ontwikkelingen die rekening houden met de groene en sociale afspraken die gelden voor ondernemen in West Betuwe."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "We moeten het toerisme in onze gemeente West Betuwe bevorderen en dus initiatieven die hier positief aan bijdragen ook een kans geven mits deze in het bestemmingplan passen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Veestallen Extra belangrijk

De gemeente moet de vestiging van grote veestallen toestaan.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "Vraag is wat onder groot wordt verstaan want een agrariër moet wel goed kunnen boeren. Per situatie zal dit moeten worden beoordeeld waarbij natuurlijk ook dierenwelzijn heel belangrijk is."

 • SGP: Eens

  "De feiten tonen aan dat de grootte van een stal vaak betekent dat de overlast beperkt wordt en het dierenwelzijn verbetert."

 • VVD: Oneens

  "De VVD is trots op de veehouderij in West Betuwe. Grootschalige veestallen brengen echter serieuze gezondheidsrisico's met zich mee en veroorzaken daarnaast overlast voor omwonenden. Daarom is de VVD tegen veestallen, maar bovendien vóór alle kansen voor de fantastische veehouders in onze gemeente."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Geen aparte wetgeving boven de landelijke wetgeving."

 • D66: Oneens

  "Agrariërs leveren een belangrijke bijdrage aan het aanzien van ons mooie groene buitengebied. D66 streeft naar kringlooplandbouw: het sluiten van kringlopen op lokaal en regionaal niveau, waarbij de voedselproductie een bijdrage levert aan het herstel en behoud van de biodiversiteit in Nederland. Voedselproductie moet niet ‘sneller, groter en goedkoper’ als leidraad hebben, maar ‘slimmer en beter’."

 • CDA: Oneens

  "Bestaande moeten zich kunnen blijven ontwikkelen, zodat ze rendabel zijn."

 • PvdA: Oneens

  "Wij willen geen nieuwe intensieve veehouderij ontwikkelen."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie is geen voorstander van megastallen in ons kwetsbare gebied. Intensivering van landbouw en veeteelt kan leiden tot milieuproblemen (mestoverschotten, waterverontreiniging door gewasbescherming, uitstoot van stikstof) en tot een groeiende kloof tussen boeren, burgers en natuurbeschermers. In plaats daarvan stimuleren wij de kringlooplandbouw die recht doet aan de natuur en ook een goede boterham kan opleveren."

 • GroenLinks: Oneens

  "Megastallen zijn vervuilend en passen niet in ons rivierenlandschap. G.L. is van mening dat de gemeente geen medewerking moet verlenen aan de bouw van megastallen en de bestaande stallen moeten voldoen aan alle eisen op het gebied van veiligheid, dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "LLB wilt geen mega meestallen zoals de Knorhof in Erichem (gem Buren)"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. OZB Extra belangrijk

De gemeente moet de belasting op gebouwen (ozb) afschaffen voor verenigingen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Als dit wettelijk kan zijn wij zeker voorstander. Indien dit niet wettelijk mogelijk is dan zien wij graag een andere vorm van compensatie om verenigingen te kunnen helpen."

 • SGP: Oneens

  "Verenigingen worden in voldoende mate ondersteund."

 • VVD: Oneens

  "De VVD is tegen omdat een situatie waarin mensen om belastingtechnische redenen verenigingen oprichten zeer onwenselijk is."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "De ozb moet in juiste verhouding gezien worden met de activiteiten van de vereniging."

 • D66: Oneens

  "We kunnen met recht trots zijn op West Betuwe waar veel inwoners actief zijn in het verenigingsleven. Een rijk verenigingsleven is meer dan alleen geld: het zijn de mensen waar het om gaat. Niet elke vereniging maakt gebruik van subsidies en voor D66 is samenwerking een belangrijke voorwaarde voor subsidiëring. Daarom is de afschaffing van ozb voor verenigingen geen geschikt middel."

 • CDA: Eens

  "Ter bevordering leefbaarheid."

 • PvdA: Eens

  "We moeten het verenigingsleven ondersteunen, dit kan door kwijtschelden ozb of subsidie geven."

 • ChristenUnie: Eens

  "Verenigingen zijn een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van een kern. Goede voorzieningen zijn noodzakelijk. OZB-compensatie helpt de verenigingen enorm en kost de gemeente relatief weinig. Daarnaast is de ChristenUnie voorstander van het verstrekken van leningen tot 50.000 euro voor investeringen in voorzieningen van sportcomplexen."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "Op deze manier ontstaat er ongelijkheid tussen verenigingen die beschikken over eigen gebouwen en verenigingen die onderkomens moeten huren. Verenigingen en clubs binnen de dorpen hebben onze steun. Ze zijn niet alleen belangrijk voor sport of hobby: kinderen groeien er op en vrijwilligers worden er geboren."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "LLB draagt het verenigingleven een warm hart toe, regelgeving moet soepeler en ook OZB op gebouwen voor verenigingen dient afgeschaft te worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Vervoer op maat Extra belangrijk

De gemeente moet vervoer op maat tussen de kernen (bijvoorbeeld een belbus) betalen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Een goede basismobiliteit blijft voor ons een belangrijk thema. Als de behoefte er onder de inwoners is dan dient de gemeente hier het voortouw in te nemen."

 • SGP: Eens

  "Om de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden moeten we, samen met partners, investeren in bereikbaarheid."

 • VVD: Oneens

  "Het voorzien in vervoer op maat is geen taak van de overheid."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "Nee, de gebruiker betaalt voor zijn/haar vervoer, de gemeente dient voor goede infrastructuur te zorgen."

 • D66: Eens

  "Openbaar vervoer is voor een duurzame bereikbaarheid van het grootste belang en moet daarom goed geregeld zijn. Betaalbaar lokaal openbaar vervoer, ook in de kleine kernen, is van groot belang. Voorzieningen mogen dan ten gevolge van krimp/ontgroening niet overal meer aanwezig zijn, ze moeten wel voor alle inwoners binnen redelijk korte tijd elders te bereiken/toegankelijk zijn."

 • CDA: Geen van beide

  "De gemeente stimuleert nieuwe ontwikkelingen op gebied van openbaar vervoer."

 • PvdA: Oneens

  "We moeten regelen dat het er is. Dat kan ook door een goed netwerk van vrijwilligers zijn."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Dit klinkt mooi, maar is niet realistisch. De gemeente moet vervoer wel faciliteren en kan in samenwerking met relevante partners wel een financiële tegemoetkoming doen."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "De provincie is verantwoordelijk voor een goed en effectief O.V., de gemeente kan wel inspringen bij een systeem van elektrisch vervoer naar voorzieningen."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Alle 26 kernen moeten goed bereikbaar zijn, en voorzien zijn van een goede aansluting met de (regio)bus."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Groenonderhoud Extra belangrijk

Zodra het contract met Avri over groenonderhoud is afgelopen, moet West Betuwe het werk opsplitsen en uitbesteden aan plaatselijke hoveniers.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "AVRI heeft ook medewerkers met een beperking in dienst die o.a. worden ingezet voor groenonderhoud en daar moet ook rekening mee worden gehouden. Daarnaast heeft de gemeente eigen buitendienst medewerkers en worden voor (grote) structurele klussen externe hoveniers ingezet. Onze voorkeur gaat dan wel uit naar lokale hoveniers."

 • SGP: Eens

  "Lokaal aanbesteden heeft onze voorkeur. Wij zijn niet tevreden met de manier waarop de huidige samenwerking met Avri is vormgegeven."

 • VVD: Oneens

  "Wat de VVD betreft streeft de gemeente naar een zo efficiënt en goedkoop mogelijk groenonderhoud. Of dit bij grote bedrijven of plaatselijke hoveniers is, maakt voor de VVD niet uit. Uw belastingcenten moeten zo effectief mogelijk worden besteed!"

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Ja, is een van onze speerpunten. Daarnaast zullen de hoveniers wijkgericht gaan werken en samenwerken met Werkzaak. De huidige begroting zal deels ten goede komen aan de hoveniers."

 • D66: Oneens

  "Kenmerkend voor onze gemeente zijn de groene kernen. Het openbaar groen maakt daar deel van uit. In de nieuwe gemeente moet bekeken worden wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het onderhoud van het groen en welk budget daarvoor beschikbaar is. Op basis van die uitgangspunten wordt gekozen wie het beste het onderhoud uit kan voeren."

 • CDA: Oneens

  "Wij willen deze taak zelf uitvoeren en mensen met afstand tot arbeidsmarkt inzetten."

 • PvdA: Oneens

  "Het gaat om de verhouding kwaliteit/prijs, niet alleen om geld."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het uitbesteden van het groenonderhoud zou verstrekkende gevolgen hebben voor de medewerkers in de buitendienst, die nu in dienst zijn van de gemeente of bij Avri. Bovendien biedt het huidige groenonderhoud nu ook werkgelegenheid voor mensen via Avres en Werkzaak Rivierenland."

 • GroenLinks: Eens

  "Eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt is voor GroenLinks West Betuwe een belangrijk aandachtspunt. De sociale werkplaatsfunctie binnen het groenonderhoud moet echter gewaarborgd blijven."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "West Betuwe heeft genoeg kennis en vakmanschap in huis onder de lokale hoveniers. Zo creeer je ook een stuk eigenaarsschap van de lokale ondernemers en zal het werk zorgvuldiger en met passie worden uitgevoerd en onderhouden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Belastingen minima Extra belangrijk

Ook inwoners met financiële problemen moeten de gemeentelijke belastingen betalen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "Voor inwoners die in financiële problemen zijn geraakt zijn er zowel bestaande regelingen als instanties waar men terecht kan. Ook kan men in aanmerking komen voor schuldhulpverlening."

 • SGP: Oneens

  "In schrijnende gevallen moet er vrijstelling mogelijk zijn."

 • VVD: Eens

  "Iedereen is in Nederland gelijkwaardig. Daarom wordt van iedereen verwacht zijn steentje bij te dragen aan bijvoorbeeld de groenvoorziening en de veiligheid (d.m.v. de gemeentelijke belastingen)."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Er zijn genoeg vangnetconstructies om mensen met financiële problemen te helpen."

 • D66: Eens

  "Ingewikkelde regelingen van zowel de landelijke als de lokale overheid kunnen onbedoeld mensen in de financiële problemen brengen. D66 wil dat er een integrale aanpak komt op het gebied van armoede / schuldhulpverlening. Elke situatie is anders en maatwerk is daarom belangrijk."

 • CDA: Oneens

  "Kwijtschelding moet een onderdeel blijven van hulpverlening."

 • PvdA: Oneens

  "De gemeente moet mensen met financiële problemen helpen om de financiële situatie weer op orde te brengen."

 • ChristenUnie: Geen van beide

  "Deze doelgroep moet zeker geholpen worden. Dat kan niet altijd met volledige kwijtschelding van alle gemeentelijke belastingen. Vaak wel met een deel er van. Maatwerk is vereist. De ChristenUnie pleit voor een adequate schuldhulpverlening, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen en samenwerking met woningcorporaties bij huurachterstanden."

 • GroenLinks: Oneens

  "Mensen met schulden moeten geholpen worden en dat doe je niet door nog meer schuld te creëren. De gemeente kan soms (een deel van) ontstane schulden overnemen, die later worden terugbetaald. G.L. ziet dit als zinnige investering om mensen weer perspectief te bieden. Er komt één aanspreekpunt voor inwoners met hoog opgelopen schulden met gericht advies en persoonlijke begeleiding en G.L. wil het gesprek aangaan met de grote schuldeisers (ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties)."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "De gemeenteljke belastingplicht geldt voor iiedereen. Wel kan op individueel niveau bekeken worden of een regeling nodig is. Een betalingsregeling of gehele/gedeeltelijke kwijtschelding."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Fietspaden Extra belangrijk

Om de kernen beter bereikbaar te maken, moet de gemeente vooral investeren in vrij liggende fietspaden in plaats van wegen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Onze partij is voor veilige fietsroutes en kan daar in overleg met provincie nog een aantal slagen maken binnen onze gemeente."

 • SGP: Eens

  "Het fietspad tussen Waardenburg en Meteren is een voorbeeld dat navolging moet krijgen in de gemeente West Betuwe."

 • VVD: Oneens

  "Het is belangrijk dat alle kernen in West Betuwe goed bereikbaar zijn, zowel per fiets als met de auto."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Wegen hebben ook extra aandacht nodig in met name het buitengebied van Neerijnen en Lingewaal. Wij willen eerst alles op een gelijk niveau brengen. Veiligheid op de weg en op fietspaden vinden wij erg belangrijk."

 • D66: Eens

  "D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen, in een schone, veilige en bereikbare gemeente. We stellen daarbij niet de auto voorop, maar de bereikbaarheid. Voor korte afstanden binnen de gemeente blijkt de fiets vaak het handigste vervoersmiddel. D66 wil dat fietsers en voetgangers waar mogelijk voorrang krijgen en dat fietsers zo weinig mogelijk om hoeven te rijden. Op drukke schoolroutes over provinciale wegen verdienen vrijliggende fietspaden de voorkeur."

 • CDA: Eens

  "Wij zijn voorstander van een vrijliggende fietspadeninfrastructuur ter bevordering van het gebruik van de fiets en veiligheid voor deze fietser."

 • PvdA: Eens

  "We willen een betere scheiding tussen fiets- en vracht/landbouwverkeer. We willen veilige school- en recreatieve routes."

 • ChristenUnie: Eens

  "Beter bereikbaar houdt in dit verband vooral veiliger bereikbaar in. Voor het langzame verkeer is het belangrijk dat er met name naast de provinciale wegen vrij liggende fietspaden zijn."

 • GroenLinks: Eens

  "Het fiets- en wandelpadennetwerk in de gemeente moet worden uitgebreid en moet veilig zijn, goed verlicht dus en waar mogelijk los van de rijbaan, of gebruik makend van twee kleuren asfalt en strepen."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Het is belangrijk dat alle inwoners zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Ook de schoolgaande kinderen. Vrijliggende fietspaden zijn belangrijk maar ook een goed verlichtingsplan rondom de fietspaden en in het buitengebied."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Bungalowpark Extra belangrijk

West Betuwe moet de bouw van een bungalowpark voor toeristen mogelijk maken.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Er is nog steeds sprake van een zgn. 'beddentekort' voor toeristen en dus is dit voor ons bespreekbaar, afhankelijk van de locatie en mate van grootschaligheid."

 • SGP: Oneens

  "Dit is geen taak voor de gemeente."

 • VVD: Eens

  "De gemeente mag nooit initiatieven van ondernemers in de weg staan. Al is het wel belangrijk dat een eventueel bungalowpark binnen het landschap past."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Ja, faciliteren maar niet zelf investeren."

 • D66: Geen van beide

  "West Betuwe is meer dan een dagrecreatiegebied en dat mag wat D66 betreft gestimuleerd worden. Initiatieven die het mogelijk maken langer in de omgeving te verblijven worden per geval beoordeeld."

 • CDA: Eens

  "Op daarvoor geschikte locaties."

 • PvdA: Oneens

  "We willen alleen kleinschalige ontwikkeling van toerisme."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Onze regio kenmerkt zich door kleinschalige recreatie. Daarin zijn we sterk en onderscheidend. Bungalowparken zijn vaak grootschalig."

 • GroenLinks: Eens

  "We heten toeristen die van kunst, cultuur, natuur en historie komen genieten in Rivierenland, van harte welkom. Wij stimuleren daarbij de kleinschalige toeristische ontwikkelingen die rekening houden met de groene en sociale afspraken die ook gelden voor ondernemen in West Betuwe."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Een kleinschalig bungalowpark biedt kansen voor de groei van het toerisme in de West Betuwe "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Energieneutraal Extra belangrijk

West Betuwe wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat te halen, moet de gemeente grote investeringen doen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "LED verlichting openbare ruimte/wegen in heel West Betuwe heeft onze voorkeur. Verder scholen, dorpshuizen en verenigingsgebouwen gezamenlijk (versneld) verduurzamen."

 • SGP: Oneens

  "De huidige plannen moeten eerst maar eens vorm krijgen, voordat er nog meer geld wordt uitgegeven."

 • VVD: Oneens

  "De gemeente neemt de regie in de aanstaande energietransitie. De gemeente moet echter niet zelfstandig grote investeringen gaan doen. Hiertoe moet het bedrijfsleven worden gestimuleerd. "

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Ja, als nieuwe investeringen mogelijk zijn met als voorwaarde dat het energieverbruik betaalbaar blijft voor de burger. Onze voorkeur blijft om te participeren met grote windparken op zee."

 • D66: Eens

  "D66 wil samen met bewoners en ondernemers van West Betuwe concreet werk maken van de gezamenlijke opdracht om over te schakelen op duurzame energie. De gemeente kan het goede voorbeeld geven door zonnepanelen op het vastgoed van de gemeente te leggen. D66 wil verder alle schoolgebouwen versneld energieneutraal maken."

 • CDA: Eens

  "De gemeente heeft hierbij voorbeeldfunctie."

 • PvdA: Eens

  "We zetten ons volledig in om energieneutraal te zijn in 2029."

 • ChristenUnie: Eens

  "Wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Omgang met natuur en milieu speelt een rol op veel beleidsterreinen. De natuur is veelal kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn moeten en willen wij ons zelf opleggen. We moeten dit als samenleving met elkaar doen. De overheid heeft daarbij een belangrijke regierol. We hebben de plicht om een schone en veilige leefomgeving door te geven aan onze volgende generaties."

 • GroenLinks: Eens

  "Daar is ontegenzeggelijk een kostenplaatje aan verbonden. Alle energie die we gebruiken is groen geproduceerd. We houden ons bij alle plannen en besluiten aan het Klimaatakkoord en de nieuwe Klimaatwet. Dat laatste zal GroenLinks in de gemeenteraad goed bewaken en stimuleren. Nieuwbouw is energieneutraal en niet langer aangesloten op het aardgasnet. We helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning en hebben daarbij aandacht voor mensen met een smalle beurs."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "Niet alleen de gemeente maar ook de centrale overheid moet hierin een bijdrage leveren. En het moet niet ten koste van alles gaan. Er zijn mensen die niet zomaar 20.000,- kunnen neertellen om een huis energieneutraal te maken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Maximumsnelheid Extra belangrijk

Op de dijken langs de rivieren moet een maximumsnelheid van 30 km per uur komen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "Is niet altijd haalbaar. Het ontmoedigen van hardrijders door creatieve ingrepen ter plaatse geven wij meer kans (met draagvlak uiteraard)."

 • SGP: Eens

  "Om overlast van motoren en autoverkeer te beperken voor inwoners en fietsers is dit een prima idee."

 • VVD: Oneens

  "Naar mening van de VVD is 30 km per uur een hinderlijk lage snelheid. Het aanpakken van hardrijders is een betere oplossing voor overlast, waarvan de inwoners niet de dupe worden."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "Huidig beleid is afdoende om doorstroming te bevorderen en de snelheid er in te houden."

 • D66: Eens

  "D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen, in een schone, veilige en bereikbare gemeente. We stellen daarbij niet de auto voorop, maar de bereikbaarheid. Het verlagen van de maximumsnelheid op een aantal dijken is één van de mogelijkheden om verkeersveiligheid te verhogen."

 • CDA: Oneens

  "Dijken moeten moeten zodanig ingericht worden, dat de verschillende gebruikers op een veilige manier daar kunnen verkeren."

 • PvdA: Oneens

  "Dit is maatwerk."

 • ChristenUnie: Oneens

  "Het invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/per uur is niet realistisch voor het hele dijktraject. Bovendien valt dat niet te handhaven. Het hele traject zou dan ingericht moeten worden als 30 km-zone. Voor bepaalde delen, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, zou het wel ingevoerd kunnen worden."

 • GroenLinks: Eens

  "Goed idee, waardoor het accent meer op het recreatieve verkeer komt te liggen en minder op het doorgaande verkeer."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "30 km per uur is niet realistisch en haalbaar om dit door te trekken over alle dijken in West Betuwe. Wel moeten we met elkaar goed kijken hoe we het veiliger kunnen maken en de overlast van (motor)voertuigen op bepaalde stukken kunnen inperken. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Keuze zorgverlener Extra belangrijk

Mensen die zorg nodig hebben moeten zelf kunnen bepalen van welke instelling ze die willen ontvangen, ook al kost dat de gemeente meer geld.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Inwoners met een zorgvraag kunnen terecht bij het sociaal kernteam van de gemeente. Samen wordt vervolgens gekeken welke zorg het beste kan worden geboden, zelfs maatwerk."

 • SGP: Eens

  "De kwaliteit van zorg wordt geregeld tussen de zorgverlener en de zorgvrager."

 • VVD: Oneens

  "Om te waarborgen dat uw belastinggeld zo effectief mogelijk wordt besteed, is de VVD het oneens met deze stelling. De duurste instelling is niet per definitie de beste!"

 • Verenigd West Betuwe: Geen van beide

  "De zorgontvanger heeft recht op eigen keuze maar zal het financieel nadeel zelf moeten betalen."

 • D66: Eens

  "Iedere inwoner heeft recht op goede ondersteuning. Door geld te oormerken wil D66 voorkomen dat geld bestemd voor zorg en welzijn in de algemene middelen verdwijnt."

 • CDA: Oneens

  "Zorgen voor vangnet, extra's voor eigen rekening."

 • PvdA: Oneens

  "We vinden dat de mensen zelf mogen kiezen maar het mag voor de gemeente niet duurder zijn."

 • ChristenUnie: Eens

  "Met de zorgvraag kom je heel dicht bij de (kwetsbare) mens zelf. Daar moet de overheid zorgvuldig en respectvol mee om gaan. Zaken opleggen aan mensen helpt hen dan niet. Wel moet de gemeente toezicht houden op de kwaliteit van de zorgaanbieders waar zij een contract mee heeft afgesloten."

 • GroenLinks: Geen van beide

  "Wij willen zorg op maat voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding van de te verlenen zorg, maar daar zijn wel financiële grenzen aan. De gemeente selecteert zorgaanbieders echter niet alleen op financiën, maar vooral op kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg. "

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Inwoners moeten zelf kunnen bepalen van welke instelling ze zorg wensen te ontvangen. Hier moet geen monopolie positie onder de huidige aanbieders onder onstaan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Parkeren Geldermalsen Extra belangrijk

Parkeren in de kern Geldermalsen moet gratis worden.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Oneens

  "Naar onze mening zijn er voldoende gratis parkeerplekken in de kern Geldermalsen. Bovendien kost overal gratis parkeren 275.000 euro per jaar en dat besteden wij liever aan andere zaken die ten goede komen van de leefbaarheid."

 • SGP: Eens

  "Dit vinden wij al jaren, en dat blijven we vinden. "

 • VVD: Eens

  "Gratis parkeren is een belangrijke stap om meer winkelend publiek naar Geldermalsen te trekken."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "Nee, maar de parkeeropbrengsten dienen gebruikt te worden voor het verbeteren van de verblijfsgebieden in de kernen."

 • D66: Oneens

  "D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen, in een schone, veilige en bereikbare gemeente. We stellen daarbij niet de auto voorop, maar de bereikbaarheid. Voor korte afstanden binnen de gemeente blijkt de fiets vaak het handigste vervoersmiddel. Met gratis parkeren wordt gestimuleerd dat bezoekers de auto nemen. Uit onderzoek blijkt verder dat een gevarieerd winkelaanbod en een aantrekkelijk uitziend centrum belangrijker zijn voor het aantrekken van winkelend publiek dan gratis parkeren."

 • CDA: Eens

  "Stimulering plaatselijke middenstand."

 • PvdA: Oneens

  "Parkeergeld is geïntroduceerd om te voorkomen dat mensen de gehele dag op de parkeerplaats staan, bijvoorbeeld het personeel van de winkels zelf."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil geen betaald parkeren in onze gemeente. Bij drukke winkelgebieden is het te overwegen om een blauwe parkeerzone in te stellen waar men dan gebruik maakt van de parkeerschijf. Op die manier blijven parkeerplaatsen niet de hele dag bezet."

 • GroenLinks: Oneens

  "Opbrengsten kunnen worden gebruikt voor investeringen in duurzaamheid."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "LLB is tegen betaald parkeren in de gehele gemeente West Betuwe."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Starterslening Extra belangrijk

Mensen die voor het eerst een huis willen kopen, moeten van de gemeente een starterslening kunnen krijgen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Eens

  "Bestaande regeling voor heel West Betuwe continueren."

 • SGP: Eens

  "Voor veel starters kan dit het laatste duwtje in de rug zijn om een eigen huis te kopen."

 • VVD: Eens

  "Een starterslening is een goede tijdelijke oplossing voor het tekort aan starterswoningen. Op langere termijn is het belangrijk dat er voldoende woningen voor starters beschikbaar komen, zodat de lening niet meer nodig is."

 • Verenigd West Betuwe: Eens

  "Wij vinden dat jongeren de mogelijkheid moeten kunnen krijgen om een woning te kopen, indien er een kleine lening nodig is om dit te realiseren zal de gemeente hieraan mee moeten werken. "

 • D66: Eens

  "Voor jongeren moet wonen in West Betuwe betaalbaar zijn en blijven. Met behulp van een starterslening kunnen zij hier een koopwoning betalen en wordt voorkomen dat zij uit de gemeente wegtrekken."

 • CDA: Eens

  "Om de jeugd in onze kernen te houden."

 • PvdA: Eens

  "Hier zijn we het mee eens. Geen verdere toelichting nodig."

 • ChristenUnie: Eens

  "Ook in onze gemeente zijn veel koopwoningen onbereikbaar voor starters. De starterslening is een goed instrument om starters op weg te helpen. Zo kunnen zij dan toch in de eigen regio blijven wonen. Dit is een van de manieren om de vestiging van jonge gezinnen en (alleenstaande) jongeren in de kernen van onze gemeente aantrekkelijk te maken."

 • GroenLinks: Oneens

  "Dit is geen taak voor de gemeente."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Ook starters moeten de mogelijkheid krijgen om in hun eigen kern te kunnen blijven wonen. De gemeente moet hieraan bijdragen om deze starters ook deze kans te kunnen bieden middels een starterslening."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Bibliotheekvoorziening Extra belangrijk

In alle kernen van West Betuwe moet een bibliotheekvoorziening (bijvoorbeeld bibliotheekbus) komen.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "In onze gemeente zijn reeds diverse bibliotheekvoorzieningen aanwezig en ook wordt bijvoorbeeld dit op initiatief van inwoners binnen verschillende kernen georganiseerd zoals in dorpshuizen."

 • SGP: Oneens

  "Dit is een mooi plan, echter helaas onbetaalbaar."

 • VVD: Oneens

  "De VVD is van mening dat het afhankelijk is van de behoefte in een bepaalde kern of er een bibliotheekvoorziening aanwezig moet zijn en zo ja van welk formaat. Maatwerk op de verschillende kernen is hierin belangrijk."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "Nee, want wij hebben op een aantal plaatsen een bibliotheek of een bibliotheekbus, daarnaast is de bibliotheek in de kern Geldermalsen regionaal goed ingericht."

 • D66: Eens

  "Een goed functionerend openbaar bibliotheeknetwerk behoort net als onderwijs tot de basisinfrastructuur van onze democratische samenleving. D66 wil uitleenpunten in zoveel mogelijk kernen en digi/taalprogramma’s bereikbaar maken voor alle inwoners die daar behoefte aan hebben. Daarnaast willen we de uitstekende voorziening van de bibliotheek op school behouden voor al het basisonderwijs in West Betuwe."

 • CDA: Eens

  "Lezen is belangrijk voor iedereen."

 • PvdA: Eens

  "Bibliotheekvoorzieningen dichtbij vinden we belangrijk, dit hoeft geen gebouw of bus te zijn maar kan ook in samenwerking met school of dorpshuis of anders uitgewerkt worden."

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie is voorstander van een vorm van bibliotheekvoorziening in alle kernen. Waar mogelijk kan dat gerealiseerd worden in dorpshuizen of scholen. In de kleinste kernen kan gedacht worden aan een zelfservicepunt in dorpshuis of supermarkt. Een bibliotheek draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie van een kern."

 • GroenLinks: Eens

  "Sommige kernen kunnen samenwerken of er kan een bibliobus in de kleine kernen rijden."

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Oneens

  "Het is financieel niet haalbaar om in elke kern een bibliotheekvoorziening te creeeren. Wel ondersteunen wij dergelijke initiatieven zoals een eventuele mobiele bus of een brievenbus a la Beesd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Oplaadpalen Extra belangrijk

De gemeente moet geld steken in oplaadpalen voor elektrische auto’s.

 • Uw mening:
 • Dorpsbelangen West Betuwe: Geen van beide

  "Faciliteren is prima maar blijft afhankelijk van het aantal elektrische auto's."

 • SGP: Oneens

  "De gemeente West Betuwe is al aangesloten bij de provinciale aanbesteding en zal, zonder extra investering, de komende jaren worden voorzien van veel laadpalen. Hier is geen extra geld voor nodig."

 • VVD: Oneens

  "De tarieven van de oplaadpalen zijn tegenwoordig dusdanig hoog dat het voor bedrijven rendabel is te investeren in oplaadpalen. Wat de VVD betreft is hierin voor de gemeente dus geen rol meer weggelegd."

 • Verenigd West Betuwe: Oneens

  "Wij vinden dat energieleveranciers hier een taak hebben, en gemeente dient te faciliteren."

 • D66: Eens

  "Met een gemeente die aan de as A2/A15 ligt, is schone lucht belangrijk. D66 wil de infrastructuur voor elektrische auto’s verbeteren door meer laadpalen en snellaadstations in de gemeente te realiseren. Accu’s van elektrische voertuigen zijn bovendien te gebruiken voor energieopslag om huishoudens via slimme laadpalen van stroom te voorzien."

 • CDA: Eens

  "Faciliteert oplaadplekken."

 • PvdA: Eens

  "Hier zijn we het mee eens. Geen verdere toelichting nodig."

 • ChristenUnie: Eens

  "Om elektrisch rijden te stimuleren is het goed dat er voldoende openbare mogelijkheden zijn voor het opladen van elektrische auto's."

 • GroenLinks: Eens

  "We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s, zowel voor privégebruik (er moeten voldoende oplaadpunten zijn, duurzaamheidsleningen voor elektrische auto’s) als voor het openbaar vervoer. "

 • Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe: Eens

  "Elektrisch rijden heeft de toekomst, voordeliger in onderhoud en energieverbruik, beter voor het milieu en vermindering van geluidshinder. De gemeente moet zorgen voor voldoende faciliteiten om deze autó's in wijken en rondom bedrijven te kunnen faciliteren. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat